Ochrana osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447 (dále jen „Organizace“) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR (dále jen „Nařízení“), pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu.

Správce osobních údajů:

 • Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447
 • adresa: Ukrajinská 2447, Kladno, 272 01
 • Tel: 312 684 365, 731 449 112
 • E-mail: info@14zskladno.cz
 • ID datové schránky: eyzmec4
 • IČO: 70860815

Kontakt na pověřence:

 • Statutární město Kladno
 • e-mail: poverenec@mestokladno.cz
 • tel.: 312 604 445
 • adresa: nám. Starosty Pavla 44, Kladno 272 52
 

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447, jako právnická osoba i jako orgán veřejné moci, zpracovává osobní údaje a plní při tom povinnosti správce těchto údajů, případně jejich zpracovatele, jak jsou stanoveny platnými právními předpisy.

V souladu s ustanovením čl. 13 a 14 Nařízení zpřístupňuje Základní škole a Mateřská škole Kladno, Ukrajinská 2447 informace o účelu zpracování osobních údajů, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných organizací. V souladu s tímto nařízením jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Organizace pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 GDPR.

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracováním je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v míře a za účelem uvedeným v záznamech činností. V souladu s čl. 19 oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a čl. 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

 

Bližší informace naleznete na stránkách Úřadu na ochranu osobních údajů.

Za účelem uplatnění práv je možné se obracet na správce a pověřence na výše uvedených kontaktech.

Více informací

Relevantní předpisy

Důležité odkazy

Informace o zřízení školního Google účtu žáka

Škola zřizuje žákovi školní Google účet, který podléhá pravidlům a kontrole domény školy v rámci služby Google Suite for Education (GSFE). Služba GSFE je zcela v souladu s nařízením GDPR.

Pro zřízení účtu škola využívá tyto OÚ:

 • Jméno a příjmení žáka

 • Kód žáka v ISkole

V rámci školního účtu žák získává zdarma email pro komunikaci v rámci školy, kancelářské online nástroje pro práci s dokumenty a online nástroje pro podporu distanční výuky.

Školní účet je zrušen ke dni ukončení docházky žáka na ZŠ a MŠ Kladno, Ukrajinská 2447.

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedla Základní škola a Mateřská škola Kladno, Ukrajinská 2447 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.