Zápis z členské schůze Spolku rodičů a přátel MŠ Slunečnice: září 2019

14.1.2020

Datum a místo konání schůze:
10.9.2019, MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672, Kladno

Přítomni:
listina přítomných je u pí pokladní na vyžádání

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Dovolba nových členů a zástupců lístečků.
 3. Odsouhlasení změny stanov bod III. organizace spolku
 4. Odsouhlasení změny stanov, větší pravomoce pro výbor spolku
 5. Odsouhlasení členského příspěvku na pololetí ŠR 2019/2020
 6. Hospodaření
 7. Diskuze, návrhy a připomínky

Průběh jednání:
1. Schůzi zahájila pí předsedkyně Marcela Vránová. 110 členů bylo přítomno + bylo odevzdáno 27 plných mocí. V době konání schůze měl spolek 170 členů, byla tedy zajištěna nadpoloviční většina.

2. Dovolba nových členů: 2. lísteček paní Lucie Zárubová, 3. lísteček paní Lenka Kusáková, 7.lísteček paní Monika Kruglyaková, další člen výboru spolku paní Petra Hejčová.
Usnesení : Přítomní schválili nové  členy výboru.
PRO: 137  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0

3. Odsouhlasení změny stanov bod III. organizace spolku

 • Členská schůze se může konat i formou dílčích členských schůzí, které se pak konají jak ve školce na Růžovém poli, tak ve školce v Bulharské ulici, vždy ve shodném termínu. Pro schopnost usnášet se a pro přijímání usnesení se zúčastnění členové a odevzdané hlasy sčítají.

Usnesení : Přítomní tuto změnu schválili.
PRO: 137  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0
4. Odsouhlasení změny stanov,  větší pravomoce pro výbor spolku

 • Výbor spolku je nejvyšším orgánem spolku. Je tvořen z řad členů spolku, tedy zástupců jednotlivých tříd mateřské školky. Každá třída má ve výboru alespoň jednoho zástupce. Výbor spolku má nejméně tři členy, je statutárním orgánem spolku.
 • Výbor spolku volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. Funkční období je na 2 roky a mohou být zvoleni opakovaně.
 • Výbor spolku se schází nejméně 2x ročně v každém školním roce. Svolává ji předseda spolku vhodným způsobem, nejméně 7 dní předem.
 • Výbor spolku je usnášení schopný, zúčastní–li se jednání nadpoloviční většina všech členů. Rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.

Výbor spolku
a. řídí činnost spolku
b. je oprávněn měnit stanovy spolku po zjištění stanovisek členů spolku v jednotlivých třídách
c. stanovuje výši členského příspěvku na další školní pololetí
d. úzce spolupracuje s vedením školky
e. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok a plán činnosti na příští období, přednesený předsedou spolku.
f. schvaluje roční účetní závěrku a návrh rozpočtu na další školní pololetí
g. zabývá se podněty a připomínkami svých členů spolku

Usnesení : Přítomní tuto změnu schválili.
PRO: 137  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0

5. Odsouhlasení členského příspěvku na pololetí 2019/2020
Členský příspěvek na první pololetí školního roku 2019/2020 byl odsouhlasen v hodnotě 650 Kč. Splatnost příspěvku je do 15.10.2019
Usnesení : Přítomní tuto změnu schválili.
PRO: 137  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 0

6. Hospodaření
Hospodaření za předešlý ŠR 2018/2019 skončilo přebytkem 4.447,- Kč, který byl plně převeden do dalšího ŠR 2019/2020.
Plán hospodaření v tomto roce je obdobný roku předešlému. Tedy v zimním období se budou konat především divadla a připraví se pro děti mikulášské balíčky, tedy utratí se méně. Ve druhém pololetí potom budou různé výlety a akce školky.

7. Na závěr schůze v 5., 6. a 7. lístečku proběhla také diskuze ohledně nezaplacených příspěvků členů spolku a opožděných plateb.
Nakonec proběhlo hlasování, zda se mouhou i děti neplatičů účastnit akcí pořádaných spolkem rodičů.
Usnesení : Přítomní schválili, že se i děti neplatičů mohou akcí účastnit.
PRO: 54  PROTI: 2  ZDRŽELI SE: 2


Poděkování všem zúčastněným.

Marcela Vránová – předsedkyně spolku