Zápis ze zasedání Spolku rodičů a přátel MŠ Slunečnice: září 2018

8.11.2018

Datum a místo konání schůze:

13. 9. 2018, MŠ Slunečnice, Na Růžovém poli 2672, Kladno
Přítomni: 

listina přítomných je u paní předsedkyně na vyžádání


Program:

  1. Zahájení
  2. Schválení členského příspěvku na rok 2018/2019
  3. Dovolba nových členů do výboru spolku
  4. Odsouhlasení stanov a jejich změna v bodě III. Organizace spolku – svolávání členské schůze
  5. Hospodaření  duben – červen 2018
  6. Návrh rozpočtu na první pololetí školního roku 2018
  7. Závěr
 

Průběh jednání:

1. Schůzi zahájila pí předsedkyně Marcela Vránová. 79 rodičů se zapsalo do listiny přítomných. Dětí zapsaných do MŠ ve školním roce 2018/19 je 145, přítomno 79 rodičů –> nadpoloviční většina.

2. Schválení členského příspěvku na pololetí pro školní rok 2018/2019

Usnesení : Přítomní schválili navržený příspěvek ve výši 650,- Kč na pololetí

PRO: 78  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 1

3. Dovolba nových členů výboru spolku z důvodu dvou odstupujících (předána písemná odstoupení) a členů, kterým  členství zaniklo. Ostatní členové výboru setrvávají. Do výboru spolku byly navrženy:

Miroslava Müllerová – 1.lísteček

Šárka Řešátková – 2.lísteček

Milena Palasová – 4.lísteček

Kateřina Krausová – 6.lísteček
Usnesení : Přítomní schválili všechny členy výboru.
PRO: 78  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 1

4. Odsouhlasení stanov a jejich změna v bodě III. Organizace spolku – svolávání členské schůze. Z důvodu rychlejší komunikace a případného hlasování navržena změna ohlášení ze 30 dnů na 14 dnů.
Usnesení : Přítomní tuto změnu schválili.
PRO: 78  PROTI: 0  ZDRŽELI SE: 1

5. Hospodaření za druhé pololetí loňského školního roku  duben – červen 2018
 
 6. Návrh rozpočtu na první pololetí školního roku 2018/19
Na potřeby tříd dostanou jednotlivé lístečky v prvním pololetí jednorázovou zálohu 4.000 Kč na lísteček oproti loňskému školnímu roku, kdy bylo 1.000 Kč na lísteček na měsíc. Ve druhém pololetí se pak plánuje částka 5.000 Kč na lísteček, a to z důvodu jarních výletů a různých akcí na závěr školního roku.
Lístečky si s penězi hospodaří dle vlastní potřeby a vždy jsou vyúčtovány na vrub dokladu o zaplacení.

Finanční rozvaha říjen 2018 – leden 2019 -> odhad

7. Na závěr proběhlo hlasování o tom, zda i děti rodičů, kteří nejsou členy spolku, se mohou účastnit všech akcí financovaných z peněz spolku.
Usnesení: Přítomní schválili, že i děti rodičů, kteří nejsou členy spolku, se mohou účastnit společných akcí 

financovaných ze spolkových peněz.
PRO: 72  PROTI: 3  ZDRŽELI SE: 4

 

Poděkování všem zúčastněným.


Zapsala: Marcela Vránová  
Zkontrolovala: Kristýna Kadlečková 
Zápis ověřila: Lenka Součková