Aktuality ze ZŠ

Testování žáků - pokyny pro rodiče

9.4.2021

Testování vždy v PONDĚLÍ a ve ČTVRTEK  při příchodu do školy (dodržujte, prosím, určený čas ranních nástupů jednotlivých tříd)

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou testováni neinvazivními antigenními testy. Testy byly škole distribuovány bez možnosti výběru.
Přítomnost žáků na prezenční výuce bude podmíněna účastí na testování.
Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, bude zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Nástup žáků jednotlivých tříd vždy po celý týden:

Čas nástupu

Před

pergolou

Před

pergolou

Před hlavním vchodem Před hlavním vchodem
  lichý týden sudý týden lichý týden sudý týden
7:35 3. B 2. A 5. A 4. A
7:40 1. A X 5. B 4. B
7:45 X 2. B 5. C 4. C
7:50 1. B X 3. A X
7:55 X 2. C 3. C X
8:00 1. C X X X

V 7:35 nástup žáků od rodičů s vybranými profesemi před pergolou

1. Žák se bude testovat sám ve třídě 

 • žák projde po vyzvání turnikety do budovy školy a jde do své třídy
 • testování organizují po příchodu všech žáků do třídy paní učitelky  a  AP
 • pokud bude mezi testovanými pozitivní žák - ihned se budou kontaktovat rodiče daného žáka (v pondělí opustí kolektiv jen tento pozitivní žák, ve čtvrtek by to znamenalo odchod celého třídního kolektivu)

2. Žák se bude testovat s doprovázející osobou v tělocvičně

 • žák s 1 rodičem či jinou rodiči pověřenou osobou (dále doprovázející osoba) po vyzvání vstoupí do dolní tělocvičny nouzovým východem přímo z venkovního prostoru  před  vedlejším vchodem do školy (před pergolou)
 • všichni přítomní mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazené respirátory (doprovázející osoba), dítě roušku nebo respirátor sejme pouze na  krátký interval, kdy se vykonává samoodběr
 • u vchodu si oba dezinfikují ruce a pak jim bude přidělen pro žáka test a určeno místo k jeho provedení
 • doprovázející osoba provede svému dítěti samoodběr nebo na něj dohlíží
 • určený pracovník  školy po zavolání přidá vyvíjecí roztok a doprovázející osoba začne měřit čas vyvíjení 15 minut
 • po uplynutí 15 minut společně s pracovníkem školy test vyhodnotí, výsledek se  zaznamená
 • pozitivní test  - doprovázející osoba odloží použitý  test do určeného prostoru na odpad  a odejde  ihned  společně s dítětem z  tělocvičny ven opět nouzovým vchodem domů
 • negativní test  - žák odejde sám z tělocvičny do budovy školy a bude odveden do třídy
 • doprovázející osoba odloží použitý  test do určeného prostoru na odpad  a odejde z  tělocvičny ven opět nouzovým východem
 • nejasný výsledek
 • pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí vykonat nový test.
 
PRŮBĚH vlastního TESTOVÁNÍ:

LEPU test:
1. Testovaný stahuje roušku a provádí samoodběr dle pokynů:

 • Během odběru vzorku by měla být hlavička výtěrové tyčinky zcela zasunuta do nosní dírky a jemně 5krát otočena, následně se odebírá vzorek stejnou výtěrovou tyčinkou z druhé nosní dírky stejným způsobem, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku. 
 • Po dokončení si testovaný opět nasadí roušku.
 • Dohlížející osoba kontroluje správnost provedení samoodběru, popřípadě provede samoodběr svému dítěti
 

2. Dále pokračujete k vyhodnocení testu následovně:

 • otevíráte vyhodnocovací kartu
 • vsouváte výtěrovou tyčinku do označených otvorů (z otvoru B do otvoru A)
 • odstraňujete lepicí proužek
 • pracovník školy nakape 6 kapek přiloženého roztoku 
 • dohlížející osoba otočí tyčinkou dvakrát tam a zpět, uzavře vyhodnocovací kartu a lehce přimáčkne.
 

3. Dohlížející osoba spouští odpočet času k vyhodnocení v délce 15 minut.

4. Po uplynutí 15 minut společně s pracovníkem školy test vyhodnotí, výsledek pracovník školy zaznamená.


K dispozici jsou i instruktážní videa, která naleznete zde: LEPU testy - instruktážní video


Testování žáků - obecné pokyny vycházející z manuálu MŠMT

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou 2x týdně testovaní neinvazivními antigenními testy.

 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky  onemocněníCOVID-19
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování  izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním  výsledkem. Tuto skutečnost musí žácí prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní  testování dle harmonogramu školy. 

 
Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek  (testování musí probíhat s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního  týdne). 
Testování dětí, žáků a studentů se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy (první hodinu)  vždy první vyučovací den v týdnu. 
Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je  nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.
Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování  později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu. 

Vyhodnocení testu:
 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak - viz níže). 
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán  do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy buď s doprovázející osobou, která je přítomna při testování, nebo sám, má-li žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné  vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl  dotknout. 
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí  vykonat nový test.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli  s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i  v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). 
Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, se souhlasem zákonného zástupce (který může  být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit  školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem pod dohledem pověřené osoby.


Povinné ověření v případě pozitivního AG testu:
 • Škola vydá pozitivně žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom,  že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen  telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele  zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost  a ten je povinen rozhodnout o ověření výsledku testu vyšetřením metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou  žádanku k tomuto vyšetření. 
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po  předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o  ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo  praktického lékařství pro děti a dorost. 
 • Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině se žákem, který má pozitivní výsledek testu, se  neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku ověřovacího RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním  výsledkem preventivního antigenního testu.  
 • V případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tento žák neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované  kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších  potřebných kroků. 
 • V případě, kdy ověřovací test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka, je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku ověřovacího RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické  stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o  nařizování izolace a karantény. 

Mgr. Blanka Chvojková

Režim školy v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 12. 4. 2021

7.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
 
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení:

 • 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti a žáky (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně antigenními testy. Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních v 1. fázi rozvolnění:
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021:

 • žákům 1. stupně, a to takovým způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu se neúčastní druhá polovina tříd 
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • ve školních družinách žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.

Homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.

 • Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: ve školních družinách se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol, jejichž zákonní zástupci jsou:
 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, 
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
 • příslušníci ozbrojených sil, 
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Pokud rodiče výše uvedených profesí projeví zájem o pobyt svého dítěte v době jeho distanční výuky ve školní družině, musí tak učinit do pátku 9. 4. do 10 hodin e-mailem zaslaným třídní učitelce nebo na sekretariát školy (simkova@14zskladno.cz), případně telefonicky. Je nutné uvést dny,  ve kterých bude žák přítomen ve škole, a čas jeho odchodu ze ŠD. I na tyto žáky se vztahuje povinné testování 2x týdně.
Pro děti je školní družinou zajištěn program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele. (Je možné přinést až při příchodu dítěte do školy.)


Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest:

 • tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost ochrany dýchacích cest ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

Na základě těchto opatření bude režim školy od 12. 4. 2021 následující:

 • Žáci 1., 3. a 5. tříd nastoupí k prezenční výuce od 12. 4. 2021  v režimu rotační výuky.
 • Žáci 2. a 4. tříd je vystřídají v prezenční výuce od 19. 4. 2021 a dále se třídy budou střídat ve stejných turnusech po týdnu.
 • Třídy 2. stupně pokračují ve výuce distančním způsobem.

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou 2x týdně testovaní neinvazivními antigenními testy.
U těchto žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, bude zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost ani možnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu. V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí musí souhlasit).

Informace k organizaci testování, časům nástupu žáků do školy a instrukce ke způsobu testování budou uvedeny ve Škole OnLine a na webových stránkách školy do konce týdne.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují) - týká se i vyučování jazyků.
Výuka hudební výchovy pokračuje, ovšem bez zpěvu; tělesná výchova (včetně plavání) se nevyučuje, bude nahrazena procházkami venku.

Žáci, kteří nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku ve škole, pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.
Pravidla pro vzdělávání distančním způsobem jsou uvedena ve Školním řádu – oddílu XIV, včetně povinnosti se distančně vzdělávat (§ 184a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů), způsobu omlouvání a hodnocení.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit ochranu dýchacích cest (dospělé osoby respirátory, žáci alespoň chirurgické roušky) po celou dobu pobytu ve škole. 

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Žáci 1. - 3. tříd přihlášeni do ŠD, budou pokračovat ve stejné skupině i v odpolední družině. 
Vzhledem k tomu, že by nebyla možnost dodržet tyto podmínky, nebude poskytována ranní školní družina.
Režim odchodu žáků ze školní družiny a jejich vyzvedávání zůstává stejný jako před distanční výukou.

Pokud se žáci mající prezenční výuku budou chtít stravovat ve školní jídelně, musí si obvyklým způsobem objednat oběd.

Žáci vzdělávající se distančním způsobem mají nárok na dotovaný oběd, proto si ho mohou obvyklým způsobem objednat a pro oběd se do školy dostavit, a to pouze v čase od 10:45 do 11:30 hod. každý den. V jiném termínu jim oběd nebude vydán. 
Žáci, kteří se nebudou vzdělávat ve škole, se nemohou stravovat ve školní jídelně. Oběd mohou odebrat v ŠJ a odnést domů v přinesených nádobách.

Vstup třetích osob (mimo zaměstnance a žáky) do školy je možný jen v odůvodněných případech. Zákonní zástupci tedy vstupují do budovy pouze tehdy, vyzvedávají-li si nemocné dítě nebo mají-li sjednanou individuální schůzku s pedagogem.

Mgr. Blanka Chvojková

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2021/2022

9.3.2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude při zápisech následující postup:

Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu r. 2021 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Více informací o zápisu

Erasmus E.CH.O. 2019-2021

9.9.2019

Již potřetí uspěla naše škola v náročné konkurenci českých základních škol, které se účastnily vyhlášené výzvy v rámci evropského programu mobility mládeže Erasmus.

Projekt ECHO - Sounds of Europe  v letošním a příštím školním roce představí formou mezinárodních koncertů v Portugalsku, Švédsku a v Itálii talentované dětské hudebníky a zpěváky a pomocí IT-tools přiblíží všem čtyřem školám běžný život, tradice a zvyky v těchto zemích, a to vše na kosmopolitně - hudební vlně společných skladeb v anglickém jazyce i v jazyce dalších spřátelených zemí.

Více informací o účasti naší školy v projektu Erasmus

Projekt "Bádáme a objevujeme"

1.9.2019

Ve školním roce 2019/2020 a následujícím školním roce 2020/2021 se naše škola zúčastní projektu "Bádáme a objevujeme", který je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Více informací o projektu Bádáme a objevujeme