Projekt "Kráčíme k novým cílům"

8.9.2017

Logo - Evropské strukturální a investiční fondy

Projekt je zpracován v rámci Výzvy MŠMT č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005092.

Datum realizace: 1. 9. 2017 - 31. 8. 2019

Cíl projektu:

  • ZŠ - podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování.
  • ZŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání.
  • ZŠ - zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
  • MŠ - zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.
  • MŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.
  • MŠ - individualizace vzdělávání – Začít spolu.
  • MŠ - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči s dětmi v MŠ.

V rámci projektu budou v ZŠ vytvořené doučovací skupiny pro český jazyk, německý jazyk a matematiku, kde si žáci budou mít možnost učivo zafixovat a procvičit. Pedagogové se budou vzdělávat v oblasti inkluze a dále v oblastech zaměřených na čtenářskou gramotnost a pregramotnost, matematickou gramotnost a pregramotnost, mentoring, cizí jazyky a inkluzi. Pedagogové MŠ budou sdílet s hostitelskou MŠ své zkušenosti, zapojí se do programu Začít spolu (alternativní pedagogický přístup). Pro rodiče uspořádá MŠ odborná setkání, která budou zaměřená na určité téma.