Zápisy ze schůzek Školního parlamentu ve školním roce 2016/2017

19.9.2016

8. schůzka 18. 5. 2017

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 5. C, 6. A, 6. C, 7. A, 7. C.
 2. Upřesnění informací k organizaci MDD pro mimoškolní pavilón – pořádá třída 9. C spolu s třídní učitelkou Mgr. Evou Štorkovou. Termín 1. 6. 2017
 3. Členové parlamentu byli informováni o výměnném pobytu ve městě Vitry – byli vybráni žáci Klára Opatrná, náhradníci Jakub Veverka, Karolína Wlachová.
 4. Členové parlamentu byli požádáni, aby vyzvali své spolužáky, aby se aktivně podíleli na sběru papíru, který se bude konat 1. červnový týden.
 5. Pozvání na závěrečný koncert sboru „My“ – 8. 6. 2017 od 17 hodin.
 6. Informace k MDD v mateřské školce – pomáhat se soutěžemi půjde 24 žáků z nejvyšších ročníků.
 7. Poděkování zástupcům školního parlamentu za celoroční práci. 
 

7. schůzka  20. 4. 2017

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 5. B, 8. A, 9. B.
 2. Poděkování třídním kolektivům za hladký průběh Velikonočního jarmarku
 3. Členové parlamentu byli informováni o výměnném pobytu 1 žáka naší školy ve Francii -  Vitry sur Seine. Musí být splněna následující kritéria: trvalé bydliště žáka v Kladně, žák navštěvuje 9. ročník, dobrá zdravotní způsobilost, velmi dobré studijní výsledky, jazykové schopnosti. Každý kolektiv 9. tříd společně s třídní učitelkou/učitelem navrhnou do 24. 4. 2017 z každé třídy 2 žáky, z nichž 1 účastníka a 2 náhradníky vybere ped. sbor a vedení školy.
 4. Celoškolní projektový den EVVO – „Příroda na talíři“
 5. Členové Školního parlamentu se domluvili na zrušení soutěže pro 1. stupeň z důvodu nedostatku času (výlety, ŠvP…)
 6. Vybraným žákům 9. C dostanou informace o soutěžích pro budoucí prvňáčky během velké přestávky
 7. Mezinárodní den dětí pro žáky z mimoškolního pavilónu zajistí třída 9. C
 8. Členové parlamentu obdrželi závazné přihlášky a informace o exkurzi do PS PČR, která se koná 10. 5. 2017
 

 6. schůzka 16. 3. 2017

 1. Členové parlamentu byli informováni o návštěvě paní učitelky z Portugalska v rámci projektu Erasmus, která proběhne v týdnu od 27.3. do 31. 3. 2017.

 2. Vyhlášení výsledků ze soutěže pro třídní kolektivy 2. stupně – 1. místo 7. C, 2. místo 8. B, 3. místo 7. A, 8. A. Předání cen proběhne ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 10:35 hodin v kanceláři vedení školy.

 3. Informace k velikonočnímu jarmarku – koná se 11. 4. 2017 od 14 hodin do 16 hodin. Jarmark bude zahájen krátkým kulturním představení pěveckého sboru My. Pro jednotlivé ročníky bude připraven vždy jeden stůl. Každá třída si zodpovídá za své prodejní místo, které na konci jarmarku předá dozírajícímu učiteli. Výtěžek z jarmarku odevzdá poslední dvojice buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy. Z výtěžku si každá třída ponechá odměnu, která činí 1/3. Třída, která bude mít nejvyšší výtěžek, získá odměnu 50 % ze svého výtěžku.

 4. Požádání o pomoc s doprovodným programem pro budoucí prvňáčky při zápisu do 1. tříd ve dnech 21. a 22. 4. 2017.

 5. Výběr žáků, kteří se zúčastní exkurze do PS PČR dne 10. 5. 2017.

 6. Schůzky školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 4. C, 6. C.

 

5. schůzka 19. 1. 2017

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 5. C, 6. A, 7. A, 8.A a 9. B
 2. Informace o ukončení sbírek Sidus – podařilo se získat 2 516,- Kč a Život dětem – podařilo se získat 3 065,- Kč
 3. Informace o projektu „Šatní skříňky“ – práce začnou probíhat 16. 2. 2017 – paní ředitelka vyhlašuje Ředitelské volno ve dnech 16. a 17. 2. 2017
 4. Dne 16. 2. se nekoná schůzka Školního parlamentu
 5. Soutěž o nejlépe upravenou třídu 2. stupně – hodnocení proběhne 15. 2. Komise se sejde ve 14 hodin v hale školy. Členové hodnotící komise – Lucie Salačová, Aneta Muchová, Adéla Renčiuková, Eliška Rudovská, Dominika Hladíková, Tomáš Slaný, Tomáš Toušek, Barbora Ulrichová a Mgr. Vladimíra Nováková
 6.  Valentýnská pošta – třída 3. C zajistí krabici na valentýnskou poštu v hale školy i v mimoškolce. Krabice budou umístěny od 6. 2. do 10. 2., žáci školy do ní v tomto termínu mohou vhazovat svá přáníčka, která budou opatřena adresátem a příslušnou třídou. Dne 14. 2. budou poštu roznášet žáci 9. C: Jakub Veverka a Martina Šafrová (po domluvě s třídní učitelkou)
 7. Sběr víček bude probíhat po jarních prázdninách
 8. Členové Školního parlamentu projevili zájem o exkurzi do PS PČR
 

4. schůzka 8. 12. 2016

 1. Připomenutí pravidel prodeje na Vánočním jarmarku, který se koná 13. 12. 2016 – poslední prodávající zodpovídají za své prodejní místo, které předají uklizené dozírající učitelce. Výtěžek z prodeje odevzdají buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy. Službu u vchodu (dobrovolné vstupné) zajistí třída 9. A – Vojtěch Bílek, Nick Vetešník.
 2. Školní parlament schválil částku 7000,- Kč z výtěžku Vánočního jarmarku, kterou pošleme Aničce do Indie.
 3. Doprodej předmětů Fonfu Sidus a Život dětem proběhne na Vánočním jarmarku – zajistí Martina Šafrová (9. C), Barbora Bílková a Karolína Wlachová (9. A).
 4. Vánoce v mateřských školách v pátek 16. 12. – zástupci tříd se sejdou po 1. vyučovací hodině v hale školy. Společně půjdeme potěšit dárky malé děti ve školkách.
 5. Rozdělování zakoupených dárků do jednotlivých lístečků.

3. schůzka 10. 11. 2016

 1. Podpora Fondu Sidus – prodej náramků (mořský svět, nápis „jaké si to uděláš, takové to máš“ – jednotná cena 35,- Kč, stolní výuková hra pro nižší věkovou kategorii „Malý zachránce“ – 40,- Kč.
 2. Podpora o. s. Život dětem – doprodej předmětů.
 3. Třída 9. B projevila zájem o uspořádání „Mikulášské diskotéky“ pro žáky 4. – 9. tříd – musí získat povolení od vedení školy a následně zajistit dozory.
 4. Organizace mikulášské nadílky dne 5. 12. 2016: 9. C – 1. stupeň, 9. B - 2. stupeň, 9. A - stará školka v doprovodu p. uč. Novákové, 8. B -  nová školka v doprovodu p. uč. Steinerové. Seznamy žáků odevzdají zástupci Školního parlamentu do 21. 11. 2016.
 5. Vánoce v mateřských školách – tradičně připraví žáci ZŠ vánoční nadílku pro děti v našich dvou MŠ – každá třída zakoupí dárek dle seznamu, který nám poskytly paní učitelky z MŠ. Dárky je nutné vybrat do 8. 12. 2016, abychom je mohli na příští schůzce rozdělit do jednotlivých oddělení. Před Vánocemi zástupci parlamentu předají dárky dětem v MŠ (doprovod – V. Nováková).
 6. Schůzky se nezúčastnili zástupci 8. A

2. schůzka 13. 10. 2016

 1. Podpora o. s. Život dětem – prodej předmětů – magnetky (30,-), náramky (30,-), přívěsky se žetony (35,-), reflexní srdíčka (35,-), káva (40,-), CD Srdci blíž (50,-). Předměty lze zakoupit každé ráno před vyučováním u Mgr. Vladimíry Novákové. 
 2. Zástupci parlamentu chtějí dále podporovat Občanského sdružení CPK – CHRPA.
 3. Třídy 9. B, C projevily zájem o uspořádání mikulášské nadílky pro 1. a 2. stupeň.
 4. Třída 7. C by uvítala, aby bylo možno ve školním kiosku zakoupit ovoce.
 5. Zástupci parlamentu navrhli soutěž pro 1. stupeň, která proběhne v 2. pololetí – sportovní a vědomostní stanoviště.

1. schůzka 15. 9. 2016

 1. Uvítání nových členů ze třetích ročníků, informační nástěnka je umístěna u kanceláře školy.
 2. Adopce na dálku – projednáno a schváleno pokračování podpory adoptivní indické holčičky Anu Shilpa. Finanční prostředky na adopci budou získány z výtěžku vánočního jarmarku.
 3. Členové parlamentu vyzvou své třídní kolektivy, aby podaly návrhy na soutěž pro třídy na 1. stupni, na 2. stupni proběhne soutěž o nejlépe upravenou učebnu.

 4. Volba Rady parlamentu:
  6.ročník Kristýna Šifrová
  7.ročník Lucie Haklová
  8.ročník Anna Marie Borková
  9.ročník Karolína Wlachová, Jakub Veverka