Školní poradenství

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pracovníci:

Dále se na poradenských službách významně podílejí třídní učitelé.

Konzultační hodiny:

dle předchozí domluvy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky 736 486 057, pevná linka: 312 684 365

Činnosti

  • poskytnutí krizové intervence dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádně náročné situaci
  • spolupráce s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných 
  • pedagogická intervence dětí s SVP (speciálními vzdělávacími potřebami)
  • evidenci zpráv z pedagogicko – psychologických poraden a jiných vyšetření
  • práce s třídními kolektivy (diagnostika vztahů-třídní klima, školní klima, rozvoj spolupráce a komunikace, posílení pozitivních vztahů, rozvíjení osobnosti a sociálních dovedností)
  • anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (výskyt sociálně patologických jevů, vztah žáků k vyučovacím předmětům apod.) a konzultování zjištěných údajů s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření účastnili
  • opatření k maximálnímu využití potenciálu dítěte
  • opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole
  • preventivní programy pro žáky