Školní družina

Rychlý kontakt

  • Poplatek za školní družinu se platí pololetně v září a únoru daného školního roku.
  • 1250,-Kč/pololetí na účet školy 050016-0385567349/0800 (variabilní symbol: osobní číslo žáka, zpráva pro příjemce: družina + jméno žáka)

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině od 1.9.2024

Rada města Kladna na své 9. schůzi dne 13. 5. 2024 přijala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128 /2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 123 odst. 4 zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, k problematice úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách a za zájmové vzdělávání ve školních družinách a školních klubech základních škol jejichž zřizovatelem je Statutární město Kladno následující usnesení :

Rada města Kladna po projednání stanovuje:

  • Úplatu za zájmové vzdělávání ve školních družinách základních škol Města ve výši 250 Kč/měsíc s účinností od 1. 9. 2024.
  • Nově s účinností k 1.1. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození od úplaty nebo snížení úplaty za školní družinu nebo školní klub o rodiny pobírající na dítě.
  • O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školského zařízení, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory - přídavek na dítě".
 

Naše školní družina má cca 200 dětí v 7 odděleních, kde se jim věnují kvalifikované paní vychovatelky. Její provoz se řídí Řádem školní družiny.

Každé oddělení se po celý rok připravuje na různé akce se sportovní, hudební, výtvarnou, dopravní, brannou, pracovní a přírodovědnou tématikou. Za příznivého počasí se zajímavé činnosti odehrávají v přírodě.

Renata Hermanová
vedoucí ŠD