Vítejte na ZŠ v Ukrajinské ulici v Kladně!

V průběhu roku 1973 začala na sídlišti v Kročehlavech mezi paneláky vyrůstat atypická budova základní školy. 1. září 1973 přivítala škola ve svých prostorách nové žáky a stala se tak dalším vzdělávacím zařízením pro obyvatele města Kladna.

Více informací »

Aktuality

Nepřijatí žáci k základnímu vzdělávání

4.5.2021

Vážení rodiče,

rozhodnutí o nepřijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte do pátku 7. května 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Režim školy v návaznosti na usnesení vlády s účinností od 3. 5. 2021

30.4.2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 29. dubna 2021 bylo vydáno:
Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující ve Středočeském kraji, tedy platí i pro naši školu:

 • V mateřských školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí, provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující MŠ). 
 • V základních školách se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd. 
Na základě těchto opatření bude režim školy od 3. 5. 2021 následující:

Žáci 2. a 4. tříd nastoupí k prezenční výuce. 
Žáci 1., 3. a 5. tříd pokračují ve výuce distančním způsobem.

Žáci 6. a 7. tříd nastoupí k prezenční výuce. 
Žáci 8. a 9. tříd pokračují ve výuce distančním způsobem a nastoupí k prezenční výuce od 10. 5. 2021 a dále se třídy budou střídat ve stejných turnusech po týdnu.

Třída

Nástup

do školy

Konec vyučování
    Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
2. A 7:35 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2. B 7:40 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
2. C 7:45 12:35 11:40 12:35 11:40 11:40
4. A 7:35 12:35 12:35 13:35 12:35 12:35
4. B 7:40 12:40 12:40 12:40 12:40 12:40
4. C 7:45 12:35 12:35 12:35 12:35 12:35
6. A 7:35 13:30 13:20 11:40 13:20 13:30
6. B 7:40 13:30 13:30 13:15 13:30 13:30
6. C 7:45

13:25

+ 3.května odpol.vyuč.

14:00-15:30

13:20 13:25 13:25 11:40
7. A 7:35 13:15 13:30 13:30 13:15 13:15
7. B 7:40 13:15 13:30 13:30 13:15 13:30
7. C 7:40 13:25 13:25 13:25 13:25 13:25

Ostatní podmínky provozu škol 
 • od 3. 5. 2021 jsou nově povoleny sportovní činnosti v základní škole konané venku (ve vnějších prostorech):
 • to se týká pouze žáků při prezenčním vzdělávání,
 • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení - při tělocviku,
 • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, jinak není organizování sportovní činnosti ve školách zvlášť upraveno, sportovní činnost se ve školách neřídí pravidly pro amatérské sportování,
 • v mateřské škole jsou sportovní činnosti umožněny bez omezení na vnitřní nebo vnější prostory. 

Novela mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí a žáků ve školách s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • děti v mateřské škole se od 3. 5. 2021 již povinně netestují,
 • preventivní antigenní testování žáků 1. stupně bude probíhat 1x týdně (pokud nejsou otestováni PCR testy) s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně platí, že jsou testováni dvakrát týdně, pokud nebudou testováni PCR testy - viz info z 29. 5.
Upozorňuji na včerejší informaci o dobrovolném testování RT - PCR testy:
 

Žáci 2. stupně, kteří od pondělí 3. 5. zahájí prezenční výuku  - týká se 6. a 7. ročníků, se mohou zúčastnit také testování PCR testy.
V pondělí 3. 5. se budou testovat PCR testy, ale zároveň i antigenními testy, aby se v souladu s nařízením vlády mohli účastnit pondělní výuky ve škole.


Informace k postupu testování:

Pro testování tímto PCR testem je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Pokud jste tak již neučinili, využijte, prosím, formulář, který je přístupný na webových stránkách školy. Pokud máte možnost, formulář si vytiskněte, vyplňte a v pondělí ho vaše dítě odevzdá ve škole. Jestliže vám tento způsob nevyhovuje, je nutné si vyzvednout formulář ve škole nebo ho podepsat na místě.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky  onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování  izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním  výsledkem. Tuto skutečnost musí žáci prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní  testování dle harmonogramu školy. 

Vyhodnocení testu:

 • Pokud je výsledek negativní, testovaný vyhazuje testovací sadu do určeného odpadkového koše. Žákovi je umožněna účast na prezenční výuce (pokud není rozhodnuto jinak - viz níže). 
 • Pokud je výsledek pozitivní, testovaný vyhazuje test do určeného odpadkového koše a je poslán  do izolační místnosti, případně rovnou odchází ze školy buď s doprovázející osobou, která je přítomna při testování, nebo sám, má-li žák souhlas zákonného zástupce k samostatnému odchodu. Následně je nutné  vydezinfikovat všechny plochy (lavice, židle, kliky apod.), kterých se pozitivně testovaný mohl dotknout. 
 • Pokud je výsledek nečitelný/chybný, test se vyhazuje, chyba se zaznamenává a testovaný musí  vykonat nový test.

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli  s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i  v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných).

Škola kontaktuje zákonného zástupce žáka, se souhlasem zákonného zástupce (který může  být dán i předem) a po náležitém poučení o nutných opatřeních během návratu domů může žák opustit  školu, jinak žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem pod dohledem pověřené osoby.

Povinné ověření v případě pozitivního AG testu:
 • Škola vydá pozitivně žákovi nebo zákonnému zástupci potvrzení o tom,  že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen  telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu poskytovatele  zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost  a ten je povinen rozhodnout o ověření výsledku testu vyšetřením metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou  žádanku k tomuto vyšetření. 
 • Žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce buď po  předložení negativního testu RT-PCR nebo po skončení povinné izolace; potvrzení o  ukončení izolace vydává poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo  praktického lékařství pro děti a dorost. 
 • Žákovi, který byl v předcházejících 2 dnech v jedné třídě nebo skupině se žákem, který má pozitivní výsledek testu, se  neumožňuje osobní přítomnost ve škole po dobu do zjištění výsledku ověřovacího RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním  výsledkem preventivního antigenního testu.  
 • V případě, kdy ověřovací test RT-PCR nepotvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, doloží tento žák neprodleně výsledek škole, která dále informuje původně indikované  kontakty. Všechny dotčené osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších  potřebných kroků. 
 • V případě, kdy ověřovací test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, zákonný zástupce žáka, je povinen okamžitě informovat školu o tomto pozitivním výsledku ověřovacího RT-PCR testu. Škola následně bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické  stanici seznam žáků, kteří byli ve škole v kontaktu ve stanovených dnech s jiným žákem nebo pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. Krajská hygienická stanice nařídí žákům ze seznamu karanténu a dále postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o  nařizování izolace a karantény. 

Dále informujeme, že nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným
prohlášením.

Ostatní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví včetně povinnosti ochrany dýchacích cest zůstávají beze změny, tudíž se nemění ani režimová opatření školy - viz režim školy od 12. 4. 2021.

Mgr. Blanka Chvojková

Ke stažení:

Testování žáků  PCR testy zdarma prodlouženo

29.4.2021

Na pomoc při řešení problému s nedostatkem PCR testů pro školy v  nejbližším období 14 dnů rozhodla Rada města Kladna prodloužit stávající smlouvu se společností SPADIA (od 16.4. do 30.4.2021) tak, aby bylo možno pokračovat v dobrovolném testování i v následujícím měsíci, až do doby vyčerpání všech smluvně zajištěných RT-PCR testů.
 
Pokud jste tedy vyjádřili souhlas s dobrovolným testováním PCR testy a vaše děti nastoupí příští týden prezenční výuku - týká se tedy 2. a 4. tříd, mohou se děti v pátek 30. 4. 2021 zúčastnit testování PCR testy, které hradí město.


POZOR - v pondělí se ve škole už testování PCR testy pro 1. stupeň nebude realizovat. Ve škole se žáci budou testovat pouze antigenními testy.
 
Pokud se ve čtvrtek rozhodne o nástupu 2. stupně na rotační  prezenční výuku od pondělí 3. 5., mohou se žáci 2. stupně, kteří v pondělí 3. 5. zahájí prezenční výuku  - týká se 6. a 7. ročníků, zúčastnit také testování PCR testy.
Žáci 2. stupně se ale budou testovat až v pondělí 3. 5.

 
V PÁTEK 30. 4. SE ŽÁCI 2. a 4. TŘÍD, KTEŘÍ PŘINESLI SOUHLAS RODIČŮ, BUDOU TESTOVAT V TĚLOCVIČNĚ ŠKOLY BEZ PŘÍTOMNOSTI RODIČŮ V 8:30 HODIN.


Informace k postupu testování:

Pro testování tímto PCR testem je nutný souhlas zákonného zástupce dítěte. Pokud jste tak již neučinili, využijte, prosíme, formulář, který je přístupný na webových stránkách školy. Pokud máte možnost, formulář si vytiskněte, vyplňte a v pátek nebo v pondělí ho vaše dítě odevzdá ve škole. Jestliže vám tento způsob nevyhovuje, je nutné si vyzvednout formulář ve škole nebo ho podepsat na místě. 
Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky  onemocněníCOVID-19.

 • Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně  v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování  izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním  výsledkem. Tuto skutečnost musí žácí prokazatelně doložit - potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní  testování dle harmonogramu školy. 

Pokud rodiče nebudou souhlasit s testování svého dítěte PCR testem, bude se žák nadále testovat 2x týdně antigenními testy - viz informace z minulého týdne.

Při pozitivním výsledku testování bude kontaktován zákonný zástupce dítěte. Ten má za úkol obrátit se na příslušného pediatra. Zároveň platí, že tomuto dítěti nebude umožněna účast na prezenční výuce.

Mgr. Blanka Chvojková

Ke stažení:

Preventivní testování antigenními testy pro účely přijímacích zkoušek

26.4.2021

Organizace a průběh testování:

 • testování žáků 9. tříd bude probíhat ve školní tělocvičně podle rozpisu, který byl žákům i zákonným zástupcům zaslán do Školy OnLine (testují se žáci, jejichž zákonní zástupci projevili o testování zájem)
 • žáci po vyzvání vstoupí do dolní tělocvičny nouzovým východem přímo z venkovního prostoru  před  vedlejším vchodem do školy (před pergolou)
 • žáci mají po celou dobu odběrového procesu správně nasazenou roušku (respirátor), kterou sejmou pouze na  krátký interval, kdy se vykonává samoodběr
 • u vchodu si žáci dezinfikují ruce a pak jim bude přidělen test a určeno místo k jeho provedení
 • průběh testování organizují přítomní učitelé - žáci se řídí jejich pokyny
Vyhodnocení testu a následný postup:
1.Negativní výsledek
 • Škola vydá žákovi potvrzení, které bude dokladem o provedení testu pro účely přijímací zkoušky
 • Střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nepořizuje kopie, pouze ověří, že se jedná o originál a zkontroluje obsah. Vlastní potvrzení si uchazeč ponechá.
2.Pozitivní výsledek
 • Škola vydá žákovi potvrzení o tom, že byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o této skutečnosti poskytovatele  zdravotních služeb v oboru všeobecného praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost a ten je povinen rozhodnout o ověření výsledku testu vyšetřením metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou  žádanku k tomuto vyšetření.
 • Doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti na zkoušce. 
 • V případě, že bude mít žák pozitivní výsledek antigenního testu a následně bude proveden RT-PCR test s negativním výsledkem, je směrodatný RT-PCR test. 

Další aktuality »

Akce

Přání od sboru „My“

Přání od sbory My [nové okno]

30.12.2020

Od konce října se scházíme online.  Nezpíváme-li, hrajeme. Naši oblíbenou zimní píseň „Pohádková“ nahrála naše Lucka Salačová.  Pro úplnost přikládáme text, kterým Vám přejeme do nového roku hodně štěstí, lásky a zdraví!

Celý článek »

Vánoce v 1. B

Vánoce v 1.B [nové okno]

28.12.2020

Poslední školní den v roce 2020 jsme se  věnovali vánočním zvyků a tradicím. Při poslechu vánočních koled jsme si ozdobili perníčky, vyrobili přáníčko a vybarvili vánoční stromeček s ozdobami. Pod ozdobeným stromečkem jsme našli drobné dárečky.

Celý článek »

Adaptační program 7.ABC na Sletišti

Adaptační kurz [nové okno]

10.9.2020

První týden ve škole jsme věnovali třídnickým věcem, školnímu řádu a poučením o bezpečnosti, výměně učebnic a různé nezbytné administrativě. Všichni už jsme se tedy těšili na páteční adaptační program na Sletišti. Tady se děti celé dopoledne věnovaly různým soutěžím ve skupinách, sportovním aktivitám, teambuildingovým aktivitám, zaskákaly si na trampolínách, jezdily na kolečkových bruslích...

Celý článek »

Další akce »