Základní škola

Rychlý kontakt

V průběhu roku 1973 na sídlišti v Kročehlavech mezi paneláky vyrostla atypická budova nové základní školy.

1. září 1973 přivítala škola ve svých prostorách nové žáky a stala se tak dalším vzdělávacím zařízením pro obyvatele města Kladna.

Škola je stavěna zhruba pro 540 žáků 1. a 2. stupně, v roce 1973 v ní zahajovalo školní docházku 609 žáků 1. - 7. ročníku.

Škola hned po příchodu do budovy ohromí nezvyklou architektonickou kulturou. Hlavní budově vévodí ohromná hala s tropickými rostlinami. Na tuto část budovy navazují další pavilony - pavilon se dvěma tělocvičnami a pavilon pro volný čas.

Škola, která je projektována jako 18třídní, neměla nikdy o žáky nouzi, do současné doby vzdělala v podstatě již jednu generaci žáků, nejvíce žáků se zde vzdělávalo v roce 1981. Jejich počet byl 938 a bylo nutné přistoupit i ke směnnému vyučování. Nejméně dětí navštěvovalo školu v roce 1994, kdy počet žáků odpovídal počtu, pro který je škola stavěna. Přestože se již nějaký čas hovoří o poklesu demografické křivky, v současné době se ve škole vzdělává okolo 720 žáků ve 27 třídách.

Škola si za dobu svého působení na sídlišti získala jméno nabízenými aktivitami a činnostmi. Žáci se zapojují do soutěží a olympiád, ve kterých obsazují často čelní místa. Oblast vzdělávání doplňujeme sportovními a kulturními aktivitami, škola poskytuje širokou nabídku volnočasových aktivit, pořádá školy v přírodě, lyžařské kurzy, exkurze.

V oblasti vzdělávání je ve spolupráci s PPP Kladno věnována zvýšená péče žákům s vývojovými poruchami učení. Tito žáci jsou zařazeni v běžných třídách a navíc pracují v několika reedukačních skupinách pod dohledem odborníků. Těsně spolupracujeme s CDP Kladno, kam žáci docházejí na besedy a semináře zaměřené na komunikaci problematiku drog, zdravého životního stylu i vzájemných vztahů.

Žáci se svými učiteli připravují každoročně kulturní vystoupení pro rodiče a veřejnost, sami se podílejí na výzdobě školy svými výtvarnými pracemi. Ve škole pracuje školní parlament jako určitý nástroj komunikace mezi žáky a pedagogy, žáci sami přicházejí s nápady na pořádání svých vlastních aktivit.

Tradicí se stalo slavnostní zařazování žáků do 1. tříd stejně jako slavnostní vyřazování žáků 9. tříd u příležitosti ukončení povinné školní docházky. Mezi dlouholeté akce školy a velmi oblíbené pro žáky, rodiče i širokou veřejnost je pořádání velikonočního a vánočního jarmarku.

Škola je organizmus bohatý na činnosti a aktivity, o kterých by se dalo hodně napsat. Život školy je ovlivňován vnějšími i vnitřními podněty a prochází mnohými změnami. Pravý dopad všech činností školy se nepozná hned, výchova a vzdělávání jsou dlouhý proces, který přináší dílčí úspěchy, ale dopad má až v budoucnosti v podobě úspěšnosti absolventů v dalším životě.

Na co se naše škola zaměřuje

Využíváme moderní technologie

Využíváme ICT pro podporu výuky a integraci žáků - cizinců. Zlepšujeme technické vybavení pro výuku cizích jazyků (aktualizuje softwarové vybavení učeben).Vybavujeme školu moderní technikou (Interaktivní tabule, projekční plátno a projektor v každé třídě + PC, vybavení počítačové učebny tablety). Webové stránky školy jsme vybavili mobilní aplikací.

Rozvíjíme čtenářskou a finanční gramotnost

Rozvíjíme čtenářské a komunikativní kompetence žáků prostřednictvím neformálního vzdělávání návštěvou Českého rozhlasu knihoven. Žáci mohou využít také on-line knihovnu, kde si můžou vybrat svou knihu. Klademe důraz na vzdělávání žáků ve finanční gramotnosti.

Zapojujeme se do mezinárodních projektů

Jsme zapojeni do spolupráce s Evropskou unií a čerpáme dotace od roku 2012 v rámci projektů Comenius  a Erasmus+ .

Pomáháme

Naše škola podporuje záchrannou stanici AVES z.s.. pro zraněné živočichy z volné přírody.

Podporujeme zdravé stravovací návyky dětí a pohyb na čerstvém vzduchu

Podporujeme zdravé svačiny pro děti formou projektu Ovoce a zelenina do škol, mléko do škol a výuku na čerstvém vzduchu na školní zahradě.

Máme zájem o smysluplné využití volného času dětí

Výběr z mnoha zájmových kroužků. Pracujeme na materiálním vybavení v rámci rozvoje zájmových aktivit. (Nové ozvučení haly, trička pro školní pěvecký sbor MY, nákup elektronických kláves.

Připravujeme naše žáky pro život

Na konci deváté třídy žáci po celý školní rok pracují na své absolventské práci za pomoci svých vedoucích, které si vybírají z pedagogického sboru školy. Po schválení absolventské práce ji obhajují na konci školního roku formou prezentace před hodnotící komisí a svými spolužáky.

Škola udržitelného rozvoje

Naše škola se zapojila do programu výchovy k udržitelnému rozvoji. Na základě hodnocení aktivit školy v této oblasti jsme získali od Klubu ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem titul "Škola udržitelného rozvoje" 1. stupeň (nejvyšší). Ocenění převzala Mgr. Eva Štorková a Vladimíra Ďurčanská na 8. setkání koordinátorů environmentální výchovy. Vedoucí učitelka mateřské školy vystoupila s prezentací, kde seznámila účastníky s programem mateřské školy a s environmentálním tematickým celkem v programu Začít spolu pro děti předškolního věku.

 

Budova základní školy je od roku 2016 významnou památkou města Kladna

Od roku 2016 je budova naší základní školy v Ukrajinské ulici zařazena mezi významné památky města Kladna. Informační deska o této skutečnosti je umístěna u hlavního vstupního vchodu školy.

Památka města Kladna [nové okno] Památka města Kladna [nové okno]