Pro budoucí prvňáčky

Zápis dětí do I. tříd a informace o odkladu povinné školní docházky dítěte

Zápis dětí do I. tříd se koná v pátek 19. 4. 2024 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 20. 4. 2024 od 9:00 do 12:00 hodin v hale školy.

Využijte prosím možnost zarezervovat si termín návštěvy školy ve dnech zápisu, a vyhněte se tak zbytečnému čekání. Rezervační systém bude otevřen 4. 3. 2024 od 8:00 hod. do 19. 4. 2024 do 8:00 hod.

                                                                   ONLINE REZERVAČNÍ SYSTÉM

K zápisu se též dostaví děti, které měly v loňském roce odklad školní docházky!!! I když má dítě loňský odklad vystavený v naší škole, není automaticky přijato. Uplatňují se pro něj stejná kritéria jako pro ostatní.

Máte doma budoucího prvňáčka? Pak následující řádky patří právě Vám. Možná, že už odpočítáváte dny, kdy Vaše ratolest půjde k zápisu do naší školy a nevíte, co Vás zde čeká. V žádném případě nechceme ve Vašem dítěti vyvolat strach ze školy. Také Vy – rodiče - byste neměli své potomky školou strašit.
Hlavním cílem zápisu je zjistit školní zralost dítěte. Co to je? Budoucí prvňák by měl umět pracovat podle pokynů, musí být schopen soustředění. Důležitá je správná výslovnost a komunikativnost. Poradíme Vám se správným držením psací potřeby. Testujeme pravolevou orientaci, znalost barev a tvarů. Zajímá nás, zda Vaše dítě má představu o množství a rozlišuje, kde je více či méně. Zápis bude probíhat ve třech učebnách. Před učebnami s Vámi jedna paní učitelka vyplní žádost o zapsání Vašeho dítěte do naší školy, případně projde s Vámi vyplněnou žádost, pokud si ji vytisknete a vyplníte předem – viz Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář je oboustranný - je nutné podepsat obě strany).

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce.

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněné na vývěskách pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na obou vchodech školy a na webových stránkách školy. Viz § 183, odstavec 2 zákona č. 472/2011 Sb. ze dne 20. 12. 2011.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout po domluvě - na tel. čísle 312 684 365  nebo 731 449 112.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo datovou schránkou nebo si je vyzvedne osobně.

Pokud se rozhodnete, že Vaše dítě bude navštěvovat jinou školu než naši, která je pro něj spádová, je nutné po zveřejnění výsledků zápisů přijít do školy podepsat zpětvzetí žádosti o přijetí.

Náhradní zápis

Nemůžete-li se ze závažných důvodů (nemoc dítěte, pobyt v ozdravovně, dovolená apod.) dostavit s dítětem k řádnému termínu zápisu, můžete využít náhradní termín 29. 4. 2024 od 13:00 do 14:00 hodin. Tuto skutečnost oznamte nejpozději v den řádného zápisu 20. 4. 2024 na tel. čísle 312 684 365  nebo 731 449 112 nebo na emailové adrese info@14zskladno.cz. Je nutné nahlásit potřebné údaje k dodatečnému zápisu a nezbytné informace pro přijetí žáka (jméno a příjmení dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte a kontakt na zákonné zástupce - telefon a email.)

Kritéria

O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle následujících kritérií:

 1. spádová oblast - děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 2. sourozenci ve škole
 3. absolvování mateřské školy při základní škole
 4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 6. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 8. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 9. ostatní závažné okolnosti
 10. rozhodne losování

Postup rodičů při žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonní zástupci mají možnosti požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. Pokud se tak rozhodnou, musí tak učinit písemně a tuto žádost doložit dvěma doporučeními:

1. školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum)

a

2. odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa


Doporučujeme proto rodičům, aby se k návštěvě poradny včas objednali.

Formulář písemné žádosti o odkladu vyplní rodiče ve škole. Potřebné doklady - písemná žádost rodičů, doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře či klinického psychologa je potřeba dodat k rukám ředitelky školy, aby mohlo být rodičům předáno Rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky do konce školního roku.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pokud ředitelka rozhodne o odkladu, vztahuje se na dítě povinnost předškolního vzdělávání.

Způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona:

 1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
 2. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do  mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Přípravný kurz pro budoucí žáky 1. tříd

Pro budoucí prvňáčky zapsané do naší ZŠ je určen přípravný kurz, který je zaměřen na rozvoj schopností a dovedností důležitých pro dobrý vstup do 1. ročníku ZŠ. Kurz povedou učitelky 1. stupně.

Přihlášku si budete moct vyzvednout v průběhu zápisu.

Rodičům doporučujeme pracovat s dítětem dle Desatera pro rodiče.

Dny otevřených dveří pro rodiče a jejich předškolní děti

Vážení rodiče, milí prvňáčci,
zveme vás na dny otevřených dveří, které se konají 15. a 16. 4. 2024, vždy od 8:55 do 9:40 hodin následovně:

 • 15.4. ve třídě 1.A
 • 15.4. ve třídě 1.B
 • 16.4. ve třídě 1.C

Přijďte prosím na ukázkové hodiny s přezůvkami v 8:45 hodin, aby byla výuka zahájena včas. Během ukázkových hodin můžete se svými dětmi zažít atmosféru práce prvňáčků s jejich třídní učitelkou.


Těšíme se na vaši návštěvu.

Stručné informace k výuce českého jazyka, matematiky a cizích jazyků

 1. Český jazyk - vyučujeme metodou analyticko-syntetickou a psaní vázanou (klasickou) formou.
 2. Matematika - metodou Hejného nevyučujeme.
 3. Cizí jazyky - anglický jazyk vyučujeme od 3. třídy, další cizí jazyk (německý jazyk) vyučujeme od 7. třídy.


V Kladně dne 15. 2. 2024

 

Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy