Pro budoucí prvňáčky

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2020/2021

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 ze dne 18. 3. 2020 bude při zápisech následující postup:

Zápisy budou probíhat v měsíci dubnu r. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostňuje se také podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Termíny pro podání přihlášky

Přihlášky si vytiskněte (viz níže - ke stažení). K přihlášce přiložte prostou kopii rodného listu dítěte:

a) podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od úterý 14. dubna do soboty 25. dubna 2020 do 12:00 hodin.

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy – eyzmec4
 • e-mailem na adresu simkova@14zskladno.cz - jako přílohu s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!),
 • poštou

Pokud přihlášku pošlete emailem nebo datovou schránkou, dostane nazpět potvrzení o přijetí s přiděleným registračním číslem dítěte.

b) osobní předání vyplněné přihlášky a kopii rodného listu do školy bude umožněno od pondělí 20. dubna do čtvrtka 23.dubna 2020 od 9:00 do 12 hodin, v pátek 24. dubna od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin 

 • Pokud budete podávat přihlášky na více škol, žádáme vás, abyste uvedli pořadí škol, které preferujete.
 • Přihlášku musí poslat i zákonní zástupci těch dětí, které mají odklad povinné školní docházky z loňského roku i např. z téže školy!

Kritéria

O přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení podle následujících kritérií:

 1.  spádová oblast - děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu
 2. sourozenci ve škole
 3. absolvování mateřské školy při základní škole
 4. děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 5. ostatní děti s místem trvalého pobytu na území města Kladna
 6. děti s místem trvalého pobytu mimo území města Kladna a skutečným ubytováním v příslušném školském obvodu (musí být doloženo např. nájemní smlouvou)
 7. děti s místem trvalého pobytu v obci, která nezřizuje základní školu
 8. děti s místem trvalého pobytu v obci, která zřizuje základní školu
 9. ostatní závažné okolnosti
 10. rozhodne losování

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na obou vchodech školy a současně na webových stránkách školy www.14zskladno.cz.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn oběma způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout po domluvě. Termín bude upřesněn dle situace související s ochranou zdraví.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo datovou schránkou nebo si je vyzvedne osobně.

Postup rodičů při žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte

Zákonní zástupci mají možnosti požádat pro své dítě o odklad povinné školní docházky. Pokud se tak rozhodnou, musí tak učinit písemně a tuto žádost doložit dvěma doporučeními:

1. školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, speciálně – pedagogické centrum)
a
2. odborného lékaře (např. dětský lékař) nebo klinického psychologa

Formulář písemné žádosti o odkladu si opět můžete stáhnout jako přihlášku (viz níže - ke stažení) nebo ho podle tohoto formuláře napsat a poslat s přihláškou nebo ho donést do školy.

Potřebné doklady - písemnou žádost rodičů, doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a posouzení odborného lékaře či klinického psychologa je potřeba dodat k rukám ředitelky, aby mohlo být rodičům předáno Rozhodnutí ředitelky školy o odkladu povinné školní docházky.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Pokud ředitelka rozhodne o odkladu, vztahuje se na dítě povinnost předškolního vzdělávání.

Způsoby jejího plnění uvádí § 34a školského zákona:

 1. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
 2. Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:
 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do  mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.


Dny otevřených dveří ani ukázkové hodiny se v tomto školním roce nebudou konat.

 

V Kladně dne 23. 3. 2020

Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy