Aktuality z MŠ Bulharská

Akce MŠ Slunečnice - říjen

21.9.2020

datum akce

7.10.

divadelní představení  „BUBLINKOVÁ VÍLA“ - - divadlo Okýnko

- v MŠ Na Růžovém poli

- v dopoledních hodinách

12.10.

Výlet Toulcův Dvůr (Praha) Eko program pro děti podle věku

(Stateček s domácími zvířátky, Zahrada plná života, O beránkovi a ovečkách).

- 5., 6. a 7. lísteček

13.10.

Výlet Toulcův Dvůr (Praha) Eko program pro děti podle věku

(Stateček s domácími zvířátky, Zahrada plná života, O beránkovi a ovečkách).

- 3. a 4. lísteček

14.10.

Výlet Toulcův Dvůr (Praha) Eko program pro děti podle věku

(Stateček s domácími zvířátky, Zahrada plná života, O beránkovi a ovečkách).

- 1. a 2. lísteček

14.10.

Malá technická univerzita - LEGO „Malý zpracovatel odpadu“

- v dopoledních hodinách pro předškoláky v MŠ Bulharská

- 3., 5., 6. a 7. lísteček

15.10.

Malá technická univerzita - LEGO „Malý zpracovatel odpadu“

- v dopoledních hodinách pro předškoláky v MŠ Na Růžovém poli

- 1., 2. a 4. lísteček

19.10.

Fotografování dětí v MŠ Na Růžovém poli – Martin Krulich fotograf

- Podrobnosti upřesníme na pozvánce v šatně a na www.14zskladno.cz

20.10.

Fotografování dětí v MŠ Bulharská – Martin Krulich fotograf

- Podrobnosti upřesníme na pozvánce v šatně a na www.14zskladno.cz

19.-23.10. SBĚR STARÉHO PAPÍRU
 

SETKÁNÍ RODIČŮ A DĚTÍ VE SLUNEČNICI

- Na Růžovém poli, ve 3. lístečku

-  tvoříme z keramické hlíny

+ grafomotorika u předškoláka

 Podrobnosti upřesníme na pozvánce v šatně a na  www.14zskladno.cz

V říjnu v dopoledních hodinách proběhne cvičný poplach.

Na třídní schůzky pouze s rouškou! Pravidla vstupu do školy

7.9.2020

Prosíme všechny rodiče a další externí návštěvníky, aby vstupovali do školy pouze s příslušnými ochrannými prostředky (zakrytá ústa a nos rouškou atd.). Chránit tak budete sebe, nás a hlavně děti. Děkujeme za pochopení.

Vladimíra Ďurčanská

Preventivní a protiepidemické opatření v provozu mateřské školy vzhledem ke Covid-19

1.9.2020

Záměrem je umožnit průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu a zároveň zajistit bezpečnost a ochranu dětí a zaměstnanců školy. Hygienická a protiepidemická opatření se řídí danou situací a rizikem šíření nemoci.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. U vchodů do budovy a v umývárnách jsou přípravky pro desinfekci rukou, věnujeme zvýšenou pozornost mytí rukou při příchodu do školy i během dne.

  • Škola věnuje zvýšenou pozornost příznakům infekčního onemocnění. Při jejich zjištění volí tento postup:

a) příznaky jsou patrné již při příchodu za přítomnosti zákonných zástupců - dítě není vpuštěno do třídy
b) příznaky jsou patrné po odchodu zákonných zástupců – tuto skutečnost neprodleně oznámíme zákonnému zástupci a informujeme ho o bezodkladném vyzvednutí svého dítěte. Pokud toto není možné, postupujeme podle následujícího bodu
c) příznaky jsou patrné během dne – neprodleně dojde k poskytnutí roušky, umístění do samostatné místnosti (izolace od ostatních přítomných ve škole) a současně informování zákonného zástupce s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy (v co nejkratším čase opustí budovu školy)
d) pokud se objeví příznaky infekční nemoci u zaměstnance, opustí v co nejkratším možném čase s použitím roušky budovu školy a dodrží další obecně známá pravidla chování při podezření na nákazu tímto virem
e) dítěti, popřípadě zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (tuto skutečnost potvrdí praktický lékař pro děti a dorost).

  • Škola má povinnost zajistit oddělení dítěte, které má známky akutního onemocnění a zajistit dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
  • Škola poskytuje vzdělání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost většiny předškolních dětí ve škole. Distanční vzdělávání se týká pouze předškolních dětí, u kterých je předškolní vzdělávání povinné.
  • Úplata za předškolní vzdělávání:

a) pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata za předškolní vzdělávání se platí
b) pokud na základě KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Dodržujte prosím termíny plateb za školné v MŠ

1.8.2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE DĚTÍ MŠ - ŠKOLKOVNÉ PLAŤTE 1. - 5. DEN V MĚSÍCI. (Příklad: na březen se školkovné hradí ve dnech 1. - 5. 3.)

od 1.9.2019 - školkovné ve výši 700,- Kč (školkovné neplatí předškoláci a děti s odkladem školní docházky)

Co vše v MŠ sbíráme

10.9.2016

Naše mateřská škola se zapojuje do sběru:

  • starého papíru (v určených termínech)
  • použitých baterií (celoročně – do sběrného boxu)
  • použité tonery (ceroročně - do sběrného boxu)