Přijímací řízení v MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

Zápis dětí do MŠ Na Růžovém poli 2672 a MŠ Bulharská 2331 se koná ve čtvrtek 09.5.2024 od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 10.5.2024 od 7:00 do 17:00 hodin v Mateřské škole Na Růžovém poli.

Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a rodný list dítěte.

INFORMACE O PRŮBĚHU  SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ:
(Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání)

 1. Zákonní zástupci jsou seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do Mateřské školy, které stanovila ředitelka školy a jsou zveřejněny na webových stránkách školy, na  vývěskách MŠ.
 2. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vyjádření lékaře a prohlášení o přijimácím řízení v jiných MŠ jsou umístěny v dokumentech na webových stránkách školy. Zákonní zástupci tak mají možnost vyplnit dokumenty předem a přinést je v uvedené dny zápisu (s datem vyřizování žádosti).  Další možností je vyplnit je v uvedené dny zápisu v mateřské škole.  
 3. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024 – 2025 se týká dětí, které dosáhly do 31. 8. 2024 věku 5 let.
 4. Součástí žádosti o přijetí dítěte je vyjádření lékaře (stanovená pravidelná očkování, případně speciální požadavky ke vzdělávání). Bez tohoto dokladu vyplněného ošetřujícím pediatrem nemůže být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. Vyjádření pediatra musí být odevzdáno v uvedené dny zápisu. Tento bod se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání (děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pátého roku věku). 
 5. Údaje v Žádosti o přijetí dítěte jsou důležité při rozhodování o přijetí (nepřijetí) dítěte. O přijetí (nepřijetí) rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při větším počtu přihlášených dětí, než  je možno přijmout do maximální kapacity  MŠ, postupuje ředitelka  podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. 
 6. O přijetí (nepřijetí) budou zákonní zástupci  vyrozuměni  do 30 dnů od záhájení správního řízení, proti kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat. Podle § 38 mají v průběhu správního řízení možnost nahlížet do spisu (po předchozí domluvě) a dle § 36 odst. 3 se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
 7. Dle zákona č. 561/2004 Sb.,§183 odst.2, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, a to na dobu 15 dnů ode dne  vyvěšení. Tímto se považují za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem:

 • na vstupních dveřích ZŠ Ukrajinská 2447
 • na vývěskách MŠ Na Růžovém poli 2672 a MŠ Bulharská 2331
 • na webových stránkách školy: www.14zskladno.cz 

  8. Rozhodnutí o nepřijetí, nebo zpětvzetí žádosti si zákonný zástupce vyzvedne osobně v Mateřské škole Na Růžovém poli 2672 v                určeném termínu.

V Kladně dne 10. 4. 2024, Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol. Převýší-li počet Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitelka školy děti dle těchto kritérií:

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2024  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 2. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2024 (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 3. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31.8.2024, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 4. Děti různého věku z nespádové oblasti.
Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka přihlédnout k závažným okolnostem (např. sociální znevýhodnění).

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě v obou budovách mateřských škol, na budově 14. ZŠ Ukrajinská a současně na webových stránkách školy www.14zskladno.cz.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn těmito způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout po domluvě. Termín bude upřesněn dle situace související s ochranou zdraví.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo datovou schránkou nebo si je vyzvedne osobně.

Individuální vzdělávání dítěte

Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce dítěte v době zápisu. Společně s přihláškou doloží Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (viz níže – ke stažení).

Dny otevřených dveří se v tomto školním roce nebudou konat.

V Kladně dne 10. 4. 2024, Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy