Přijímací řízení v MŠ

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci k zápisům do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 ze dne 5. 3. 2021 bude při zápisech následující postup:

Zápisy budou probíhat v měsíci květnu r. 2021, a to bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dětí ve škole.

Potřebné dokumenty k zápisu

 1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 2. Čestné prohlášení o pravidelném očkování (včetně kopie očkovacího průkazu)
 3. Prohlášení o přijímacím řízení v jiných MŠ
 4. Kopii rodného listu
 5. Cizinci doloží oprávnění k pobytu na území ČR.
 6. Oznámení o individuálním vzdělávání (pokud rodiče zvolí tento způsob povinného předškolního vzdělávání)

Přihlášky a dokumenty k zápisu si vytiskněte (viz níže - ke stažení).

Termíny pro podání přihlášky, způsoby podání

a) podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce (elektronicky či poštou) je možné v termínech od  středy 5. května do pátku 14. května 2021 do 12:00 hodin.

Přihlášku je možné doručit:

 • do datové schránky školy – eyzmec4
 • e-mailem na adresu slunecnicems@14zskladno.cz - jako přílohu s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
 • poštou

Pokud přihlášku pošlete emailem nebo datovou schránkou, dostane nazpět potvrzení o přijetí s přiděleným registračním číslem dítěte.

b) osobní předání přihlášky do školky bude umožněno od pondělí 10. května do středy 12. května 2021 od 9:00 do 12:00 hodin, ve čtvrtek 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 14. května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin

Přihlášky se osobně předávají do MŠ Na Růžovém poli 2672.

Je možné podat přihlášku na více MŠ, označení preference je však možné jen u jedné z nich. Pokud bude označeno více preferenčních školek, nebude na to brán zřetel.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně:

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání se řídí obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Kladna č. 55/17 O školských obvodech spádových mateřských škol. Převýší-li počet Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitelka školy děti dle těchto kritérií:

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2021  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 2. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2021 (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 3. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31.8.2021, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu – Libochovičky, Pletený Újezd, Zájezd a Makotřasy. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna, nebo v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.
 4. Děti různého věku z nespádové oblasti.
Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.

Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka přihlédnout k závažným okolnostem (např. sociální znevýhodnění).

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na přístupném místě v obou budovách mateřských škol, na budově 14. ZŠ Ukrajinská a současně na webových stránkách školy www.14zskladno.cz.

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn těmito způsoby alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče si může zákonný zástupce vyzvednout po domluvě. Termín bude upřesněn dle situace související s ochranou zdraví.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou nebo datovou schránkou nebo si je vyzvedne osobně.

Individuální vzdělávání dítěte

Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce dítěte v době zápisu. Společně s přihláškou doloží Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte (viz níže – ke stažení).

Dny otevřených dveří se v tomto školním roce nebudou konat.

V Kladně dne 15. 3. 2020, Mgr. Blanka Chvojková, ředitelka školy