Koncepce MŠ, Školní vzdělávací program

Koncepce vzdělávání

Vzdělávání s prvky programu "Začít spolu"

Tento program vychází z díla Howarda Gardnera a jeho teorie mnohočetné inteligence. Uplatňujeme projektové učení, integrovanou tematickou výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit). Děti se v centrech učí navzájem od sebe, nápodobou a pozorováním, řeší problémy, komunikují. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráci. Pracujeme se sebehodnocením dítěte (např. i prostřednictvím portfolia dítěte). Za důležité považujeme zapojení rodičů do vzdělávání dětí a spolupráci na uskutečnění záměrů MŠ.
Rozdělení tříd podle center aktivit:
Pokusy a objevy, Ateliér, Dramatika, Kostky, Knihy a písmena, Manipulace, Domáctnost, Dílna, Voda - písek, Hudba, Komunikační kruh, Vaření, Zahrada s venkovní učebnou.

Heterogenní skupiny dětí v kmenové třídě

Věkově smíšené třídy dětem svědčí. Snažíme se o to, aby ve třídě byly zastoupené všechny věkové skupiny. Pracujeme s malými skupinami dětí. S celou skupinou dětí pracujeme pouze v komunikativním kruhu a při cvičení, kde se sejdou všechny děti. Pokud je v heterogenní skupině mladší dítě vyspělejší, přirozeně tíhne k dětem starším, zatímco ocitne-li se tam starší dítě, které ještě není tak vyzrálé, jak by se v jeho věku čekalo, může komunikovat s mladšími dětmi. Mladší děti se snáze učí od starších než od dospělých. V heterogenní skupině mají děti předpoklady k rozvoji sociálních schopností. Vedeme předškoláky, aby si uvědomili, že jsou ve skupině nejstarší, že mají nějaké povinnosti navíc. Oni si užijí úspěch ve skupině a se sebevědomím odchází do ZŠ. Mladší děti vedeme k co největší samostatnosti, aby se naučili říct si o pomoc, řešit problémy a spolupracovat. Snažíme se o to, aby děti po celou dobu docházky do mateřské školy měly svou třídu a dvě paní učitelky, které se u dětí střídají.

Samostatnost při sebeobslužných činnostech

Dbáme na to, aby děti měly možnost co největší sebeobsluhy. K tomu je přizpůsobené i prostředí mateřské školy. Pokud si dítě neví rady, požádá staršího kamaráda, nebo p. učitelku. Děti každý den pečují o zvířátko na oddělení, samy si připravují spaní a svačiny, nalijí pití. Samozřejmostí je úklid po činnosti a dodržování pravidel třídy, které vedou k prevenci úrazu a k dobrým psychohygienickým podmínkám pro všechny děti ve třídě, podporují spolupráci, toleranci, ohleduplnost a respekt.

Cíl vzdělávacího programu MŠ Slunečnice

Záměrem naší mateřské školy je snaha více se zaměřit na oblast environmentální výchovy, protože předškolní věk a pobyt dětí na čerstvém vzduchu patří nedomyslitelně k sobě. Naše mateřské školy mají vhodnou polohu pro činnosti zaměřené na environmentální výchovu - leží na okraji města, blízko Bažantnice (poznávání různých ekosystémů), školní zahrady a kolektiv nadšených pedagogů, kteří se tomuto záměru chtějí věnovat. Děti by neměly trávit čas na školní zahradě pouze v čase vyhrazeném pro pobyt venku, ale měly by mít možnost pobývat venku i při vzdělávacích činnostech během celého dne. Proto bychom chtěli výuku co nejvíce směřovat do přírody, ven - do přirozeného prostředí a za každého počasí.

Ve spolupráci s firmou Lego Production, s.r.o.  jsme vybudovali venkovní učebny, které směřují do prostorné zahrady se vzrostlými stromy. Na tuto zahradu máme zhotovený projekt "Přírodní zahrada".

Chtěli bychom dětem připravit přirozené prostředí, kde se cítí dobře, prostředí, ve kterém si čas strávený ve školce užijí a kde mohou vše, co se učí i prožít, což je pro vzdělávání dětí předškolního věku velmi důležité.

Environmentální výchova MŠ

MŠ má vypracovaný plán EVVO, který je součástí ŠVP. V budově Na Růžovém poli jsou vybudované venkovní učebny, zhotovený projekt na přírodní zahradu. Jsme zapojeni do mezinárodního programu Ekoškola. Usilujeme o získání úrovně mezinárodní Ekoškolky. Jsme členové organizací:

 • Mrkvička - ekologické sdružení pro mateřské školy
 • Recyklohraní - recyklační program "Recyklohraní, aneb ukliďte si svět"

Zúčastnili jsme se projektu Jaro ožívá od České orgitologické společnosti, chtěli bychom se zapojit do sítě Rorýsích škol.

Spolupracujeme s organizacemi:

 • Navštěvujeme ekologická centra - Toulcův dvůr, Čabárna
 • Máme titul "Škola udržitelného rozvoje"

Zabezpečení zdravých podmínek

 • Pestrá vyvážená strava - děti do jídla nenutíme, pouze nabízíme, motivujeme.
 • Respektujeme nesnášenlivost některých potravin dětmi, případně upozornění rodičů.
 • Pestrá nabídka ovoce a zeleniny každý den, porci vitamínů si děti určují samy podle chuti.
 • Pitný režim - nápoj pro děti ve třídách (při teplém počasí i na zahradě) po celý den, mají možnost výběru (čaj, voda se šťávou, čistá voda).
 • Čištění zubů před spánkem.
 • Spánek po obědě - děti s nižší potřebou spánku pouze odpočívají, předškoláci mají kratší dobu odpočinku - vstávají ke klidové činnosti.
 • Pobyt venku - využíváme školní zahradu a lesopark Bažantnici. Při lesních dnech i okolní lesy v Kladně.
 • Otužování dětí (pravidelné větrání, omývání obličeje vlažnou vodou, přiměřené oblečení).
 • Pohyb zařazujeme střídavě s klidovými aktivitami, relaxací, cvičíme dětskou jógu, docházíme do tělocvničny v ZŠ Ukrajinská.
 • Pořádáme 1x týdně lesní dny na jednotlivých oddělení.
 • Spontánní hra se během dne střídá s činností řízenou pedagogem, děti pracují v centrech aktivit.

Hravé činnosti

Veškeré aktivity obsahují  prvky hry a tvořivosti, podněcují radost z učení, zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti, a tak přispívají k rozvoji schopnosti dítěte porozumět sobě i světu, který je obklopuje.

Pohybové aktivity

Jsme součástí organizace "Děti na startu". Pravidelně s dětmi navštěvujeme tělocvičnu v ZŠ Ukrajinské ulici, kde mají děti všeobecnou sportovní přípravu podle ročního plánu "Děti na stratu".

Struktura hodiny:

 • společné cvičení všech dětí
 • rozdělení dětí do skupin - forma kruhového tréninku

- atletika

- gymnastika

- míčové dovednosti

- koordinace a motorika

 • společné ukončení hodiny, hra, relaxace

Pohybová výchova by měla být pro děti zajímavou hrou. Cílem je potřeba pohybu i v dospělosti. Každý zdravý člověk by měl mít podvědomou potřebu pohybovat se během dne a mít z pohybu radost. Proto bychom chtěli dětem pohybové vyžití nabízet co nejvíce, aby se pohyb stal součástí jejich života.

Každý den po ranním kruhu cvičíme a snažíme se pobývat co nejvíce s dětmi venku.

U mateřské školy je dostatečně prostorná zahrada, kde mohou děti najít slunná i stinná místa. Mají prostor pro pohybovou aktivitu i relaxaci. K dispozici mají dvě pískoviště, herní prvky, možnost půjčit si odstrkovadla, hračky na písek, míče a jiné venkovní hračky. Celá zahrada je porostlá zelení. Travnatá plocha, zeleň a pískoviště jsou pravidelně udržovány. Snažíme se zahradu směřovat do stylu přírodní zahrady.

Nabízíme: balanční míče, jógový program, rehabilitační cvičení, pohybové chvilky, pohybové hry v přírodě, dlouhé vycházky do lesa a okolí školy, využití zahrady s možností půjčení venkovních hraček, ozdravné pobyty pro předškolní děti a návštěvu tělocvičny ZŠ.

Tvořivé aktivity

Výtvarné a pracovní činnosti přispívají k uvolnění ruky, k procvičení jemné motoriky, která je důležitá pro nácvik psaní. Děti se učí samostatně pracovat, i tvořivě myslet. Naučí se pracovat s keramickou hlínou a vyzkouší si i jiné výtvarné a pracovní techniky.

Pedagog dětem pomáhá podnítit jejich fantazii, vyvolat představy. Dětem dá prostor k hodnocení svých prací. Rodiče mají možnost vidět práce svých dětí na výstavě v dětské šatně, na chodbě nebo ve třídě.

Nabízíme: práci s keramikou, kresbu trojhrannými pastelkami, malbu temperou - hru s barvou, práci s netradičním materiálem, tvořivé aktivity s přírodninami, výrobu dárků k různým příležitostem, možnost pro děti půjčit si výtvarné a pracovní pomůcky i při volné hře.

Příprava pro základní školu

 • Motivační program Všeználek

  Program je určen pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou. Cílem tohoto programu je umožnit dětem bezproblémový start školní docházky. Děti pracují v malé skupině, nebo individuálně v jednotlivých třídách. Učitelka má možnost zaměřit se na to, co dítěti dělá problémy, úzce spolupracuje s rodiči.

Proč klademe důraz na grafomotorické dovednosti? Rozvíjení grafomotorických dovedností v předškolním věku je velice důležité pro rozvoj vnímání a řeči. Je to vlastně vstupní etapa výuky psaní. Psaní a jeho poruchy se stávají problémem ve výchovně vzdělávací práci ZŠ. Lze tomu předejít včasnou a správně cílenou přípravou v předškolním věku. Nenásilnou formou, v klidném prostředí a uvolněné atmosféře se děti učí zvládat první úkoly a to jim pomůže v plynulém přechodu z MŠ do ZŠ. Rodičům nabízíme a ukazujeme náměty a možnosti pro práci s dětmi.

Poznávání světa kolem nás

 • průběžné pozorování přírody, počasí; seznámení s některými přírodními zákonitostmi
 • prožívání svátků a tradic
 • rozhovory v komunikačním kruhu, ranní přivítání, sdělení informací
 • výlety za poznáním
 • seznámení s městem, ve kterém žijeme
 • poznávání země, ve které žijeme
 • poznávání světa
 • návštěvy divadla Lampion
 • návštěvy umělců v MŠ Slunečnice
 • ekologické hry, třídění odpadu
 • spolupráce se základní školou - návštěvy dětí ze základní školy s programem pro své kamarády z MŠ, předání dárků k Vánocům, pomoc při organizaci Dne dětí atd.
 • preventivní programy -  patologické jevy
 • dopravní výchova
 • spolupráce s Domovem důchodců a Dětským rehabilitačním stacionářem
 • zpěv s kytarou, flétnou nebo klavírem, muzikoterapie
 • dramatizace

Spolupráce s rodiči

Základní podmínkou úspěšného výchovného působení na děti je spolupráce s rodiči, a proto usilujeme o vytváření partnerských vztahů s nimi.

Stěžejní práce s rodiči se odehrává v jednotlivých třídách. Každý den vedeme průběžný dialog o dítěti a o jeho rozvoji. Rodiče si mohou domluvit s pedagogem konzultační schůzku, na které uslyší podrobnější hodnocení svého dítěte, domluví se na řešení daného problému, který povede ke zlepšení výsledků u dítěte. Průběh  vzdělávání je zaznamenán do hodnotícího listu; v první třídě MŠ po adaptaci, případně na konci školního roku, ve druhé třídě na konci školního roku, ve třetí třídě v lednu, před zápisem do ZŠ. Se závěry rodiče seznámíme na konzultační schůzce.

Rodiče mají možnost účastnit se akcí mateřské školy a pomáhat s organizací. Mohou projevit své nápady a iniciativu. Rodiče mají volný přístup do tříd a po domluvě s učitelkou mají možnost shlédnout výchovně vzdělávací činnost. Několikrát za rok jsou pořádána setkání rodičů a dětí, na kterých se rodiče lépe poznají, mají možnost něco si vyrobit, pobaví se a udělají dětem radost.

Vzájemná spolupráce:

 • 3x ročně informační schůzka pro rodiče
 • adaptační postupy s cílem postupného přivykání dětí na nové prostředí
 • umožnění vstupu rodinným příslušníkům do prostor školy kdykoliv s možností sledování všech činností
 • společné prožívání tradičních zvyků, svátků
 • poskytování materiálů k pracovní a výtvarné výchově
 • sponzorství
 • vystoupení dětí pro rodinné příslušníky
 • možnost rodičů organizovat některé akce pro děti
 • rodiče mohou využít hodnotící denní list a dotazník a anonymně napsat svůj názor
 • v mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, rodiče mohou své děti přivádět a odvádět podle svých možností a dané situace i jindy, než v určený čas - po domluvě s pedagogem ve třídě

Tradice v mateřské škole

 • Setkání rodičů a dětí v MŠ:

keramický den, Martinské slavnosti, výroba adventních věnců, vánoční setkání s vystoupením dětí, rej čarodějnic, velikonoční jarmark, jarní sektání s vystoupením dětí, divadelní představení na zahradě MŠ s kavárnou k ukončení školního roku, tvoření s výtvarnicí....a jiné

 • Mikulášská
 • Návštěvy ekologickéch center
 • Karneval
 • Loučení se školáky
 • Návštěvy divadla Lampion
 • Vystoupení umělců v MŠ
 • Exkurze
 • Výlety
 • Oslava Dne dětí
 • Setkání s dětmi ZŠ Ukrajinká, návštěva našich předškoláků v prvních třídách ZŠ 
 • Návštěva Domova důchodců, DRS s vystoupením dětí

Sbíráme, třídíme, už to umíme

 • Třídíme odpad

  Ve všech třídách jsou umístěny kontejnery na sklo, papír, plast a bioodpad.
  Při vycházce si děti samy vynáší tříděný odpad do velkých kontejnerů, které jsou umístěny v areálu MŠ.

 • Sbíráme starý papír

 • 2x ve školním roce organizujeme sběr starého papíru.

 • Sbíráme vybité baterie a vyřazené drobné elektrospotřebiče

 • Sbíráme použité tonery a barvy do tiskáren

 • Sbíráme hliník

Školní vzdělávací program

Doplňkové programy

Všeználek

motivační program pro předškolní děti

„Každé dítě je osobnost.“

Charakteristika programu:

Motivační nástroj ke zvládnutí všech kompetencí, které děti potřebují k dobrému startu školní docházky. Týká se všech oblastí vzdělávání předškoláka. Je určen pro děti v posledním roce roce do MŠ a pro děti s OPŠD.

Anotace:

Základem programu je intenzivnější práce s předškoláky. Během posledního ročníku ve Slunečnici mají děti více cílených aktivit, které ovlivní jejich rozvoj v oblasti tělesné, rozumové, mravní, pracovní, estetické a společenské. Cílem programu je, aby dítě nastupující povinnou školní docházku bylo připravené úspěšně zvládat požadavky a nároky spojené se vstupem do základní školy.

Záměry:

Podpora školní připravenosti a prevence OPŠD.

Cíle:

 • Posílit u dětí zájem o učení.
 • Získat a procvičit vědomosti, znalosti, dovednosti, poznatky a návyky potřebné pro vstup do ZŠ.
 • Zvládnout start školní docházky se zdravým sebevědomím a s jistotou.

Prostředky:

 • Skupinové i individuální činnosti ve třídách věnované k procvičování oblastí programu.
 • 1 x v týdnu hodinový program s třídní učitelkou - pouze pro předškoláky a děti s OPŠD
 • Postupné vyplňování obrázku slunečnice - reflexe

Organizace:

Program s dětmi plní paní učitelky v jednotlivých třídách v rámci všech aktivit integrovaného vzdělávání, v době spánku mladších dětí si předškoláci plní klidové činnosti u stolečků. Jednou týdně se skupina předškoláků schází (v době spánku ostatních dětí) se svou třídní učitelkou v ateliéru (jídelně) MŠ, kde plní úkoly a procvičují znalosti a dovednosti potřebné pro vstu do ZŠ.
Každý předškolák má svoji „slunečnici“, ve které si vždy po splnění aktivity v dané oblasti, vybarví jedno semínko (kolečko ve středu slunečnice). Rodiče mají zpětnou vazbu o pokrocích svého dítěte a děti motivaci k dalším činnostem. Na konci školního roku, po splnění všech aktivit, dostanou děti vybarvenou slunečnici domů i s výpisem všech aktivit, které procvičovaly. Děti, které budou mít OPŠD, dostávají slunečnici až v dalším školním roce.
Každý měsíc jsou rodiče informováni o aktivitách v daných oblastech, které s dětmi procvičujeme. Slunečnice je součástí diagnostického portfolia dítěte. Na dotazy rodičů z oblasti školní připravenosti dětí rády odpovíme, nabídneme rodičům aktivity k procvičování s dětmi.

Průběžně hovoříme s rodiči o výsledcích, o další přípravě dítěte, doporučíme nástup do ZŠ nebo možnost odborné diagnostiky v PPP nebo SPC a následný odklad školní docházky.

 

Metody hodnocení:

 • Pedagogická diagnostika iSophi (ve spolupráci s PPP Step)
 • Diagnostika dětí podle knihy – Diagnostika předškoláka
 • Pozorování osobního růstu  - záznam
 • Vybarvování políček v obrázku slunečnice
 • Vyplněné didaktické listy
 • Portfolio dítěte

Konkretizované očekávané výstupy vychází z pěti vzdělávacích oblastí RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět
 
 • znám své jméno, příjmení, věk, adresu bydliště
 • mám znalosti o své nejbližší  rodině
 • pojmenuji  dopravní  prostředky, rozliším je podle místa jejich pohybu / ve vzduchu, na zemi, ve vodě /
 • zapamatuji si až 5 pojmů, které byly přede mnou vysloveny /sluchová paměť /
 • zapamatuji si až 5 pojmů z obrázku / zraková paměť /
 • poznám, pojmenuji některá lesní zvířata, zv. ze ZOO, a rozliším několik domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďata ( znám jejich základní vlastnosti a užitek)
 • pojmenuji části lidského těla a na svém těle ukáži
 • poznám a pojmenuji barvy a rozliším jejich odstíny
 • správně pojmenuji roční období /jaro, léto, podzim, zima/  a určím 2 –3 typ. znaky
 • vyjmenuji názvy dnů v týdnu, správně používám časové pojmy – ráno, poledne, večer
 • poznám a pojmenuji základní druhy ovoce a zeleniny
 • mechanicky počítám do 10
 • chápu číselnou řadu v rozsahu do 6 / poznám více x méně, první poslední… /
 • rozeznám a pojmenuji kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, umím najít tyto tvary na obrázku i v prostoru kolem sebe a umím je porovnat
 • chápu prostorové pojmy / vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, za, pod, vedle.. /
 • umím rozlišit hlásku na začátku a konci slova
 • vytleskám zadané víceslabičné slovo, určím počet slabik
 • vytvořím opaky – protiklady a zdrobněliny
 • dokážu přednést básničku
 • dokážu vyprávět  pohádku, určit kladné a záporné hrdiny
 • dokážu vyprávět krátký příběh podle obrázků
 • vyprávím vlastní zážitek
 • samostatně se umyji, učešu, používám záchod, toal. papír, umyji si ruce
 • samostatně se obléknu, svléknu včetně rozepínání a zapínání oděvu, složím si a uklidím oblečení, boty a další věci na určené místo
 • samostatně se obuji, vyzuji, zavážu tkaničky 
 • používám správně celý příbor
 • držím správně nůžky a stříhám po čáře
 • ovládám správné držení tužky ve správném sklonu
 • samostatně maluji s barvami / namočím štětec, roztírám barvu… /
 • nakreslím lidskou postavu i s detaily
 • skládám papír podle pokynů
 • zazpívám samostatně písničku
 • poznám známé písně podle melodie
 • projevuji zdvořilé chování a vystupování / pozdravím, rozloučím se, poprosím, poděkuji… /
 • respektuji druhé / neubližuji kamarádům, ale pomáhám, když je potřeba, neposmívám se, umím se dohodnout, půjčuji hračky, rozdělím se, neberu cizí věci, ani je neničím, nelžu, nevykřikuji, nechám druhé domluvit, umím naslouchat, dodržuji dohodnutá pravidla … /
 • soustředím se, samostatně splním i náročnější úkol a zhodnotím, co jsem udělal dobře x špatně, dokončím započatou práci
 • ovládnu své chování / odložím splnění svých přání, utlumím vztek, zlost… /
 • udržuji si pořádek ve svých věcech, uklízím po sobě hračky
 • zvládnu chůzi se správným držením těla po šikmé i vyvýšené rovině
 • zvládnu chůzi v prostoru mezi překážkami
 • zvládnu stoj na jedné noze
 • zvládnu výstup i sestup / ribstol… /
 • zvládnu běh za vedoucím dítětem ve dvojicích, v zástupu, v kruhu i se změnami směru podle povelu
 • zvládnu skoky snožmo s přípravou na odraz, přeskoky nízkých překážek
 • zvládnu krok poskočný, cval
 • lezu v podporu dřepmo v rovině, vzad, stranou, po třech /jedna paže nebo noha zdvižená /
 • manipulace s míčem - vyhazuji míč do výšky a chytám, přihrávám obouruč míč a chytám, házím míč na zem a chytám, házím do dálky horním obloukem a na cíl.

Recyklohraní

Charakteristika programu:

Tento program je připraven a vychází ze Školního recyklačního programu Recyklohraní, aneb Ukliďte si svět, do kterého je naše Mateřská škola přihlášená.
www.recyklohrani.cz

Záměry:

 • podpora ekologického vnímání a myšlení

Cíle:

podpora  environmentální výchovy v naší MŠ

 • Mít povědomí o vlivu člověka na prostředí, ve kterém žijeme - chrana x poškozování.
 • Rozvoj vztahu dětí k životnímu prostředí.
 • Mít osobní zkušenost a účastnit se  třídění a recyklace odpadu, sběru použitých baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení, plastových víček.

Očekávané výstupy:

 • Má povědomí o významu třídění odpadu a ochrany životního prostředí.
 • Všímá si změn a dění v okolí.
 • Pomáhá pečovat o okolní prostředí.
 • Rozlišuje aktivity, které podporují a naopak poškozují životní prostředí.

Časový rozvrh projektu si každé oddělení přizpůsobí v návaznosti na TVP, zájem dětí a podle potřeby. Projekt je vodítkem k činnostem, které podporují u dětí povědomí o třídění a recyklaci.

Prostředky a harmonogram

1 Startuje Seznámení se s programem - třídit odpad má smysl. Druhy kontejnerů - seznámení s tříděním odpadů ve třídě.
2 Plastové láve Sběr plastových lahví. Do kterého kontejneru patří plastové láhve? Cvičení s plastovými lahvemi, pracovní list. Hry s víčky od PET lahví. Výrobek z plastové lahve nebo z víček.
3 Staré elektrospotřebiče Kam patří staré elektrospotřebiče? Co jsou vlastně elektrospotřebiče - vyjmenuj. Nakresli elektrospotřebiče, omalovánky elektrospotřebičů. Návrh samolepky: až dosloužím chci do sběrného dvora.
4 Recyklace skla Skleněný zámek - stavby, využití starého skla. Do kterého kontejneru patří sklo? Pracovní list. Pomalování skleničky barvami na sklo. Hry s kuličkami, s korálky.
5 Zářivky, žárovky Kam patří? Proč jsou nebezpečné? Další využití dosloužilých žárovek a zářivek. Počítání zářivek v MŠ. Čtení při svíčkách.
6 Recyklace papíru Kam patří? Do kterého kontejneru? Pracovní list. Využití starého papíru. Výroba nového papíru nebo papírový výrobek. Sběr papíru.
7 Nápojové kartony Kam patří nápojové kartony? Pracovní list.Cco nepatří do nádob s nálepkou nápojové kartony? Výroba domina z nápojových kartonů nebo výroba vláčku Recykláčku.
8 Směsný odpad Kam patří směsný odpad? Co je směsný odpad? Den Země - sběr hliníku. Plechovková hra - například hod míčem na plechovky.
9 Recyklace baterií K čemu slouží baterie? Po vybití jsou nebezpečný odpad - proč? Kam patří? Nakresli různé druhy baterií. Výroba krabičky na baterie.
10 Vláček Recykláček dojel do cíle Souhrn znalostí - už umíme třídit odpad. Opakování. Pexeso o odpadech.

Naše knihovnička

Charakteristika programu:

Tento program se zaměřuje na předčtenářskou gramotnost, na znalost lidových pohádek.

Anotace:

Probíhá během celého školního roku, každá p. učitelka si zařazuje pohádky podle svého uvážení a zohlednění programu na oddělení. S jednou lidovou pohádkou se děti seznamují 14 dní podle níže popsaného postupu.

 Klíčová slova:

Pohádka, čtení, vyprávění, dramatizace, spisovatel, ilustrátor, herec, divadlo, režisér.

Záměry:

 • Rozvoj jazykové inteligence

Cíle:

 • Rozvoj řeči, ovládání jazyka, správné výslovnosti, slovní zásoby, sluchového rozlišení, slovní paměti, porozumění slyšenému
 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Vytváření základů pro práci s informacemi

Organizace:

 1. Představení knihy, seznámení s autorem
 2. Četba pohádky učitelkou, dětem učitelka vysvětlí slova, která neznají.
 3. Vyprávění učitelkou, děti doplňují.
 4. Vyprávění dětí podle obrázků i bez nich.
 5. Hrajeme si s pohádkou – hry, skládanky.
 6. Dramatizace pohádky – loutky, maňásci, převleky…
 7. Malování obrázku z pohádky.
 8. Děti mají možnost přinést svoji knihu s pohádkou z domova a představit ji ostatním, ve třídě v knihovničce mají možnost půjčení a prohlížení knihy.

Očekávané výstupy:

 • Zná alespoň několik lidových pohádek.
 • Zvládne ostatním pohádku vyprávět.
 • Společně s kamarády zvládne lehkou dramatizaci pohádky.
 • Rádo si prohlíží knihy a zajímá se o ně.

Metody hodnocení:

 • Namalované pohádky
 • Nahrávka dětí při vyprávění
 • Fotografie z hrátek

Knihy nás provází celým rokem. Po obědě dětem čteme pohádky k danému tématu, které právě probíráme. Ve třídě bude určené místo (knihovnička), kde budou knihy k dispozici všem.

Lesní dny

Charakteristika programu:

Lesní dny probíhají na jednotlivých třídách po celý školní rok. 1x v týdnu v 8:30 hod. s dětmi odcházíme ven a vracíme se ve 12:00 hod. Dopolední program uskutečňujeme v přírodě. Snažíme se s dětmi být venku za každého počasí.

Anotace:

Jak je všeobecně známo, dnešní děti tráví mnohem více času v interiérech než dříve, a to s sebou přináší změnu životního stylu, včetně řady negativ, která se objevují. Dochází k odcizování od přírody i v souvislosti s vědecko - technickými objevy. Přitom je prokázané, že přírodní prostředí poskytuje dětem přiměřené množství podnětů, je přirozené a pro zdraví dětí nenahraditelné. To, co pro nás bylo dříve samozřejmostí, se dnes nazývá „léčba přírodou nebo zelená terapie“. Je důležité probudit u dětí aktivní zájem již v předškolním období, kdy se převážně utváří osobnost dítěte.

Záměry:

 • Získání povědomí o svém okolí, utváření citového vztahu a postojů, které vedou k ochraně  přírody ve svém okolí.
 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro pobyt v přírodě.

Cíle:

 • Mít chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat.
 • Mít potřebu pobývat v přírodě, chovat se k ní šetrně.
 • Mít povědomí o tom, že pobyt venku je součástí zdravého životního stylu.

Organizace:

1x týdně odchází p. učitelky společně s dětmi uskutečnit dopolední program do přírody. Lesní dny mají pravidla, doporučené vybavení pro děti i pro p. učitelky.

Děti jsou z MŠ vybaveny skládacími podložkami a deskami na kreslení. Učitelky mají k dispozici badatelské batohy, jejíchž součástí jsou lupy, klíče k určování, planktonku (síťka na lovení), misku, cedník, exhaustor (vysavač na hmyz pro pozorování a vypuštění zpět do přírody), pinzety, lžičky….

Doporučené vybavení pro děti:

 • batoh (vhodný s bederním pasem, aby dětem při chůzi nepadal z ramen), s možností uložení mikiny a podložky na sezení (bereme z MŠ)
 • obuv na delší chůzi
 • pláštěnku, kterou si při dešti oblečou i přes batoh a je funkční;
 • pití v lahvi, ne v krabičce; při zimním počasí termosku
 • malou svačinu (sušenku)
 • vhodné cibulové vrstvení oblečení – slabší vrstvy na sebe, vhodné funkční prádlo, pogumované kalhoty
 • náhradní ponožky...
 • při mrazu jsou dobré nahřívací polštářky do rukavic.

Očekávané výstupy:

 • Zvládá půldenní pobyt v přírodě
 • Chová se k přírodě ohleduplně (tak, že jsme tam pouze na návštěvě)
 • Ví, co má mít v batohu, když jde do přírody na delší dobu
 • Zvládá sebeobsluhu v přírodě (svačina, toaleta, …..)
 • Chrání se před možným nebezpečím a nepříznivými vlivy počasí
 • Dokáže pomoci slabším dětem, když potřebují pomoc
 • Při hře využívá přírodní materiál, zvládá jednoduché činnosti v přírodě – překonávání překážek, lezení, cvičení ...
 • Sdělí učitelce svůj problém, který spolu následně vyřeší
 • Dodržuje společně domluvená pravidla