Projekt "Bádáme a objevujeme"

9.10.2019

Projekt je zpracován v rámci Výzvy MŠMT č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a je součástí operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logo - Evropské strukturální a investiční fondy

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014830

Datum realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

Cíl projektu:

  • ZŠ - podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím doučování
  • ZŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská a matematická gramotnost, cizí jazyky, inkluze, osobnostně sociální rozvoj, projektová výuka, ICT a polytechnické vzdělávání
  • ZŠ - zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • ZŠ, MŠ - sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
  • ŠD - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská gramotnost, osobnostně sociální rozvoj, inkluze a ICT
  • MŠ - zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí do ZŠ
  • MŠ - osobnostně profesní rozvoj pedagogů formou dalšího vzdělávání – v oblastech čtenářská a matematická pregramotnost, polytechnické vzdělávání, osobnostně sociální rozvoj
  • MŠ - sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
  • MŠ – Projektový den ve škole i mimo školu
  • MŠ - odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči  dětí v MŠ

V rámci projektu budou v ZŠ vytvořené doučovací skupiny pro český jazyk, německý jazyk a matematiku, kde si žáci budou mít možnost učivo zafixovat a procvičit. Pedagogové se budou vzdělávat v oblasti inkluze a dále v oblastech zaměřených na čtenářskou gramotnost a pregramotnost, matematickou gramotnost a pregramotnost, mentoring, cizí jazyky a inkluzi.