Zápisy ze schůzek Školního parlamentu ve školním roce 2015/2016

29.3.2016

Zápis ze schůzky ze dne 12. 5. 2015

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. C, 4. A, 5. A, 6. A, 7. A, C, 8. B, 9. C.
 2. Upřesnění informací o průběhu soutěže „miniwebů tříd“.
 3. Upřesnění informací k organizaci MDD pro mimoškolní pavilón – pořádá třída 8. C spolu s třídní učitelkou Mgr. Evou Štorkovou. Termín je posunut kvůli plaveckému výcviku na 2. 6. 2016.
 4. Členové parlamentu byli seznámeni s možností finančního příspěvku na projekt „Šatní skříňky“. Rodiče se mohou obracet na paní Markétu Adamovou (členka Rady školy) -  marketa.adamova@seznam.cz, 603 247 818.
 5. Členové parlamentu byli požádáni, aby vyzvali své spolužáky, aby se aktivně podíleli na sběru papíru, který se koná 6. 6. 2016.
 6. Informace k MDD v mateřské školce – pomáhat se soutěžemi půjde 16 žáků z vyšších ročníků.
 7. Poděkování zástupcům školního parlamentu za celoroční práci.

Zápis ze schůzky  ze dne 14. 4. 2016

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 4. A, C, 5. C, 7. A, C, 8. B, 9. C.
 2. Poděkování třídním kolektivům za účast na velikonočním jarmarku, výtěžek činí 37 252 Kč.
 3. Členové parlamentu navrhli, aby třídní kolektivy rozdělily služby v šatnách, aby nedocházelo ke schovávání a případným ztrátám věcí.
 4. Seznámení s projektem „šatní skříňky“. Požádání o podporu ve formě hojnější účasti ve sběru papíru.
 5. 19. 4. – kontrolní den – žáci během přestávek ve svých třídách
 6. 29. 4. – celoškolní projektový den EVVO – „Světlo“
 7. Během měsíce května proběhne Scio – testování žáků 8. tříd.
 8. Mezinárodní den dětí pro žáky z mimoškolního pavilónu zajistí třída 7. C
 9. Členové parlamentu projevili zájem o návštěvu PS PČR.

Zápis ze schůzky ze dne 17. 3. 2016

 1. Členové parlamentu byli informováni o tradičním letním výměnném pobytu žáků ve Francii. Tato výměna je jednou z oblastí spolupráce partnerských měst Vitry sur Seine a Kladna. Při výběru žáků byk kladen zřetel na prospěch, školní i mimoškolní aktivity, jazykové znalosti a fyzickou zdatnost. Podmínkou pro výběr bylo také trvalé bydliště na území Kladna. Vedení školy a pedagogický sbor vybraly z navržených žáků účastníky: Pavlínu Tomanovou a Andreu Najmanovou. Náhradníci jsou: Adéla Faltysová a Natálie Volfová.
 2. Výměna člena parlamentu – po dohodě s třídní učitelkou. 7. A bude místo Nikoly Ječmenové zastupovat Nikola Rajnišová.
 3. Informace k velikonočnímu jarmarku – koná se 22. 3. 2016 od 14 hodin do 16 hodin. Jarmark bude zahájen krátkým kulturním představení pěveckého sboru My. Pro jednotlivé ročníky bude připraven vždy jeden stůl. Každá třída si zodpovídá za své prodejní místo, které na konci jarmarku předá dozírajícímu učiteli. Prodej nápojů bude umožněn třídě 8. A a 9. C. Výtěžek z jarmarku odevzdá poslední dvojice buď své třídní učitelce, nebo v kanceláři školy. Z výtěžku si každá třída ponechá odměnu, která činí 1/3.  Třída, která bude mít nejvyšší výtěžek, získá odměnu 50 % ze svého výtěžku.
 4. Třída 8. C připraví program pro žáky 1. a 2. třída na MMD. Program proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016.
 5. Schůzky školního parlamentu se nezúčastnili zástupci 4. A, 5. A a 7. B.

Zápis ze schůzky ze dne 18. 2. 2016

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. C, 4. A, 5. A, 7. A, 7. B, 9. A.
 2. Poděkování K. Šifrové a třídě 3. B za výrobu schránek pro valentýnskou poštu.
 3. Poděkování Martině Šafrové a Jakubu Veverkovi za třídění a rozdání valentýnské pošty.
 4. Poděkování 9. C za uspořádání „Valentýnské diskotéky“ s velmi pestrým programem.
 5. Zástupci třídy 9. A se svými spolužáky vyzdobili reproduktory školního rozhlasu.
 6. Přečtení dopisu od adoptované Anu Shilpa, zástupci parlamentu se domluvili, že jí na dopis odepíší – z 1. stupně třída 4. C, z 2. stupně třída 9. A.
 7. Zástupci parlamentu navrhli, aby po skončení adopce na dálku žáci naší školy přispívali na nějaké zvíře ze ZOO.
 8. 23. 2. 2016 – sběr papíru – požádání o 5 dobrovolníků, kteří pomohou paní Smíškové.
 9. Akce školy: 22. 3. 2016 - Velikonoční jarmark, 24. 25. 3. 2016 – Velikonoční prázdniny, 29. 4. 2016 – celoškolní projekt EVVO, 26. 5. 2016 akademie

Zápis ze schůzky ze dne 14. 1. 2016

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. C, 4. A, 7. A a 8. B.
 2. Poděkování za hladký průběh vánočního jarmarku a za spolupráci při vánoční nadílce.
 3. Do Indie byla Aničce byla částka 7 000, - (část výtěžku zjarmarku).
 4. Informace o ukončení sbírek Chrpa – podařilo se získat 410,- Kč a Život dětem – podařilo se získat 1860,- Kč.
 5. Třída 9. C má zájem o uspořádání „Valentýnské diskotéky“.
 6. Informace o zápisu do 1. tříd – požádání o pomoc se zabavením budoucích prvňáčků – zajistí žákyně 9. A a 9. B, požádání o výrobu dárečků.
 7. Informace o možnosti a způsobu hlasování pro miniweby jednotlivých třídních.
 8. Valentýnská pošta – třída 5. B zajistí krabici na valentýnskou poštu v hale školy, třída 3. B zajistí krabici do mimoškolky. Krabice budou umístěny od 1. 2. do 5. 2., žáci školy do ní v tomto termínu mohou vhazovat svá přáníčka, která budou opatřena adresátem a příslušnou třídou. Dne 15. 2. budou poštu roznášet žáci 8. C - Jakub Veverka a Martina Šafrová (po domluvě s třídní učitelkou).
 9. Požádání o návrhy pro soutěž 1. a 2. stupně

Zápis ze schůzky ze dne 12. 11. 2015

 1. Schůzky se nezúčastnily třídy 3. C, 4. A, 5. A, 7. A, 7. B, 8. B.
 2. Poděkování 9. B za uspořádání „Mikulášské diskotéky“.
 3. Dne 15. 12. 2015 od 14.00 hodin Vánoční jarmark – zahájení kulturním programem pěveckého sboru „My“ (přibližně 10 minut). Při kulturním programu bude velká hala prázdná, všichni mohou být na ochozech. Při hodinách Vv mohou žáci vyrábět pozvánky. Během jarmarku nebudou prodávající chodit po hale. Žáci, kteří budou prodávat jako poslední, odnesou neprodané výrobky, uklidí své prodejní místo, složí ubrus, odevzdají výtěžek z prodeje buď svému třídnímu učiteli, nebo označenou krabičku do kanceláře školy. Odchod z jarmarku nahlásí dozírající službě. Pokud mají třídní kolektivy zájem o prodej nápojů v malé hale, projednají tuto možnost s třídním učitelem a svůj zájem nahlásí paní učitelce Tereze Dobré. Prvnímu kolektivu bude prodej nápojů umožněn.
 4. Dne 18. 12. 2015 půjdou po 1. vyučovací hodině členové parlamentu předat dárky do MŠ Slunečnice. Rozdělení třídních kolektivů:

  • 1. lísteček – 5. B, 8. A, 3. A, 7. A
  • 2. lísteček – 6. C, 9. C, 3. C, 7. B
  • 3. lísteček – 8. C, 9. A, 4. C, 8. B
  • 4. lísteček – 9. B, 3. B, 7. C
  • 5. lísteček – 4. B, 5. C, 5. A
  • 6. lísteček – 6. B, 6. A, 4. A

  Sraz ke konci přestávky v hale školy, první 4 lístečky odchází v doprovodu  Mgr. Vladimíry Novákové, 5. a 6. lísteček v doprovodu PaedDr. Brigity Steinerové.

Zápis ze schůzky ze dne 12. 11. 2015

 1. Podpora Občanského sdružení Život dětem – prodej magnetek (25,-), reflexních čtyřlístků (35,-), brazilské kávy (40,-), vánočních CD (50,-), klipů (20,-), náramků (30,-) a přívěsků se žetonem (35,-).
 2. Podpora fondu Chrpa – doprodej předmětů.
 3. Informace o možnosti zapojení se do soutěže o nejlepší třídní miniweb, požádání o pomoc dětem a paním učitelkám 1. a 2. ročníků se založením webových stránek.
 4. Třída 9. B uspořádá pro žáky 4. – 9. tříd dne 3. 12. 2015 „Mikulášskou diskotéku“.
 5. Organizace mikulášské nadílky: 9. C – 1. stupeň, 8. A - 2. stupeň, 9. B - stará školka v doprovodu p. uč. Novákové, 8. C -  nová školka v doprovodu s p. uč. Steinerovou.
 6. Vánoce v mateřských školách – tradičně připraví žáci ZŠ vánoční nadílku pro děti v našich dvou MŠ – každá třída zakoupí dárek dle svého uvážení. 18. 12. je zástupci parlamentu předají dárky dětem v MŠ (doprovod – V. Nováková).
 7. Zástupci parlamentu navrhli uspořádání pobytového zájezdu pro žáky 2. stupně do Londýna.
 8. Schůzky se nezúčastnili zástupci 4. A, 5. A, 7. B a 9. A.

Zápis ze schůzky ze dne 15. 10. 2015

 1. Adopce na dálku – informace o významu podpory chudých indických dětí. Brožura s rozhovorem o zkušenostech paní učitelky Kristýny Stejskalové z internátní školy v indické vesnici Manchhe v oblasti Belgaum je umístěna na nástěnce v hale školy.
 2. Podpora Občanského sdružení CPK - CHRPA – prodej předmětů stále pokračuje.
 3. Informace o dvouletém projektu Erasmus Plus – spolupráce s partnerskými školami v Řecku, Itálii a Portugalsku, informace o průběhu celého projektu, seznámení s časovým harmonogramem a způsobem přihlášení se do konkurzu.
 4. Informace o celoškolním projektovém dni „Erasmus Plus“, který se bude konat 16. 11. 2015 (žáci 2. stupně se budou zapisovat do dílen, zahájení proběhne v kmenových třídách, žáci 1. stupně zůstávají se svou třídní učitelkou).
 5. Třída 7. B projevila zájem o uspořádání diskotéky pro žáky 1. stupně.
 6. Schůzky se nezúčastnili zástupci 3. C a 8. B.

Zápis ze schůzky ze dne 17. 9. 2015

 1. Uvítání nových členů ze třetích ročníků, informační nástěnka je umístěna u kanceláře školy v přízemí.
 2. Zvoleni do Rady parlamentu: 6. ročník Lucie Haklová, 7. ročník Hana Smolová, 8. ročník Jakub Veverka, 9. ročník Vladímra Nováková a Silvie Houšťová
 3. Adopce na dálku: zjistíme, kdy zakončí Anu Shilpa základní školu a následně bychom mohli podporovat jiné dítě. Informac zjistí paní učitelka Bušniaková.
 4. Podpora Občanské sdružení CPK - CHRPA, která se zabývá výchovou koní pro hiporehabilitační centra - prodej motanic, záložek, tetování, samolepek, bludišť, pohlednic a hopíků ve třídách. Cena za kus je 10,- Kč, prodej zajistí členové parlamentu ve svých třídách v průběhu září a října.
 5. Seznámení se schváleným evropským projetkem Erasmus Plus, spolupráce se školami v Itálii, Řecku a Portugalsku.